переглядів: 5103        головна ВДПУ

Місцезнаходження деканату: вул. Острозького, 32, корпус №3, 7 поверх, кімн. 706

Телефон міський: - (0432) 27-64-66.

Наукова діяльність

На факультеті створені наукові школи з антропогенного ландшафтознавства (керівник - д.г.н., проф. Денисик Г.І.), фізіології рослин (керівник - д.б.н. проф. Кур’ята В.Г), розробки наукових основ та технологій отримання складних добрив (керівник – д.т.н., проф. Крикливий Д.І.).

Професорсько-викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, проводити досліди та спостереження, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Професори Г.І. Денисик і В.Г. Кур’ята є членами спецрад та експертних рад МОНУ.

На факультеті видається науковий збірник ВАК серії “Географія” та збірник наукових праць викладачів і студентів факультету “Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження”.

Регулярно проводяться міжнародні і всеукраїнські наукові конференції (зокрема, тільки в ХХІ ст.: у 2003 році було проведено міжнародну конференцію з антропогенного ландшафтознавства, в якій взяли участь 64 науковці з України та зарубіжжя”; у 2007 році (3-6 жовтня) проведено міжнародну наукову конференцію “Історична географія: початок ХХІ сторіччя” зі 104 учасниками, з яких 36 — з інших міст і держав; у 2008 році — Міжнародний науково практичний семінар „Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні та Польщі" та Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку». В планах 2010 року проведення Міжнародної науково-практичної конференції, присв’яченої культурним ландшафтам.

Основними напрямками роботи кафедр факультету є: поглиблення професійної підготовки студентів та відповідність змісту навчання практичним запитам сучасної школи; підвищення ефективності навчально-виховного процесу, покращення науково-методичної і наукової роботи викладачів, педагогізація навчання і налагодження тісних зв’язків зі школами; пошук ефективних методів викладання дисциплін та методів контролю за якістю знань студентів, суттєве покращення самостійної і індивідуальної роботи студентів; пошук нових форм і методів навчання, впровадження передових сучасних методик викладання.

Функціонує очна і заочна аспірантура 11.00.11 “Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів” (кафедра фізичної географії), 03.00.12 “Фізіологія рослин” (кафедра біології) та 05.17.01 “Технологія неорганічних речовин” (кафедра хімії).

Навчально-виховний процес забезпечують п’ять кафедр – фізичної географії, економічної і соціальної географії, біології, хімії, анатомії, фізіології та основ медичних знань. У їх штаті 69 викладачів, в т.ч. 6 професорів, з них 5 — доктори наук, 30 кандидатів наук, доцентів.

Факультет підтримує тісні творчі зв’язки з Інститутом географії НАН України, Інститутом фізіології і генетики НАН України, з Київським, Таврійським, Одеським, Волинським університетами, Київським, Тернопільським, Мелітопольським педуніверситетами, Українським НДІ кормів, Укргідрометеоцентром (Україна); Інститутом водних проблем РАН у Москві, Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, Калінінградським державним університетом, Кубанським державним медичним університетом, Воронезьким державним університетом, Брянським педуніверситетом (Росія); Могильовським державним університетом ім. О.О. Кулішова (Білорусь); Бельцьким державним університетом ім. Руссо (Молдова); Братиславським університетом (Словаччина); Свентокшиською педакадемією, Жешівською політехнікою, Келецькою вищою школою (Польща) та ін.