Переглядів: - 20367

Наша адреса:
Інститут магістратури, аспірантури і докторантури
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна, 21001
корпус № 1, поверх 2-й, к. 237.
Телефон: (0432) 27-90-76, вн.тел 2-95.
e-mail: imad@vspu.edu.ua

Загальна Інформація

Наймолодший в університеті інститут, заснований у 2016 році. Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (ННІПППФВК) Вінницького державного педагогічного університету (ВДПУ) імені Михайла Коцюбинського створений шляхом реорганізації інституту магістратури, аспірантури, докторантури та приєднання до складу інституту кафедр педагогіки і психології на підставі рішення вченої ради ВДПУ від 15.06.2016р.(протокол № 17) і наказу ректора « Про реорганізацію структурних підрозділів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського» ( наказ № 95од від 17.06.2016р.). Навчально – науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації є базовим навчально-науковим структурним підрозділом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бакалаврів, спеціалістів і магістрів з педагогіки, психології,професійної освіти, соціальної роботи, підготовки фахівців вищої кваліфікації : докторів філософії та докторів наук .У своїй діяльності ННІПППФВК керується чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, Правилами внутрішнього розпорядку Вінницького педуніверситету та Положенням про навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.


Мета та основні напрями діяльності

ННІПППФВК ВДПУ створено з метою проведення цілеспрямованої роботи щодо реалізації стратегічних завдань держави у сфері розбудови національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-економічних умов життя сучасного суспільства, інтеграцію в європейське і світове співтовариства на основі проведення цілеспрямованої освітньої, навчальної, наукової, виховної, методичної, організаційної, інноваційної та інформаційної діяльності у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців з педагогіки , психології,професійної освіти в галузі інформаційних технологій, соціальної роботи підготовки фахівців вищої кваліфікації ( докторів філософії, докторів наук ).


Основні напрями діяльності ННІПППФВК:

В освітній діяльності:

 • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців освітніх рівнів і ступенів вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» для навчальних закладів України та інших країн, підвищення кваліфікації посадових осіб, діяльність яких пов’язана з освітою;
 • організація та проведення навчально-виховного процесу відповідно до вимог Державних стандартів освіти;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру;
 • створення умов для ефективної освітньої діяльності через формування необхідного ресурсного забезпечення, посилення ролі ННІПППФВК як осередку інтеграції у новий освітній простір;
 • підвищення індексу людського розвитку та індексу рівня освіти регіону;
 • створення оптимальних умов для набуття студентами, здобувачами вищої освіти, знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності, забезпечення адекватності підготовки фахівців до розв’язання проблем реформування освіти й економіки;
 • розроблення, експертиза, аналіз та узагальнення освітньо-професійних, навчальних, науково-методичних планів і програм;
 • створення та видання у повному обсязі комплексу методичного забезпечення навчального процесу;
 • розроблення та впровадження у навчальний процес нових ефективних систем і технологій, спрямованих на профілізацію та фундаменталізацію навчання;
 • розроблення та впровадження у навчальний процес нових інноваційних та інформаційних технологій навчання;
 • підготовка матеріалів для проведення ліцензування, атестації та акредитації спеціальностей ННІПППФВК;
 • організація і контроль за підвищенням кваліфікації професорсько-викладацького складу;
 • індивідуальна робота з кожним здобувачем вищої освіти впродовжф періоду навчання та залучення їх до науково-дослідної роботи;
 • сприяння працевлаштуванню випускників ННІПППФВК;
 • налагодження і підтримання зв’язків з випускниками ННІПППФВК;
 • розроблення та впровадження у навчальний процес методик і систем тестування контролю якості навчання;
 • упровадження та розвиток дистанційних форм навчання, що базуються на технологіях використання локальних (INTRANET), національних та глобальних (INTERNET) комп'ютерних комунікацій;
 • посилення соціального партнерства та сприяння інтеграційним процесам з іншими освітніми галузями, науковими установами, роботодавцями.

У навчально-виховній діяльності:

 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на громадянське виховання особистості в умовах розвитку української державності відповідно до вимог Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • сприяння духовному та культурно-освітньому зростанню молоді, виховання у неї світоглядних позицій, оволодіння здобутками вітчизняної та світової культури;
 • зміцнення зв'язків з молодіжними та громадськими організаціями, установами культури, проведення спільних виховних заходів;
 • створення умов для розвитку різноманітних форм студентського самоврядування;
 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; сприяння соціальній адаптації дітей-інвалідів, сиріт та прирівнених до них;
 • формування національної свідомості, реалізація завдань патріотичного виховання;
 • прищеплення демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, формування в молоді потреби й уміння жити в громадянському суспільстві;
 • розвиток у здобувачів вищої освіти потреби в гармонійному співіснуванні з природою, у раціональному використанні та відтворенні її багатств, у активній діяльності щодо збереження природних цінностей;
 • зміцнення здоров’я молодої людини, виховання вольових та моральних якостей, стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя;
 • формування естетичного ставлення до дійсності, розвиток художніх здібностей особистості і потреби облаштовувати оточуюче середовище за законами краси.

У профорієнтаційній діяльності:

 • систематичне проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської та студентської молоді;
 • добір та залучення обдарованих дітей до навчання в ННІПППФВК, організація їх пошукової роботи на базі його профільних кафедр;
 • удосконалення форм співпраці з мережею загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, технікумів і коледжів з метою відбору на навчання до ННІПППФВК здібної молоді;
 • видання та розповсюдження спільно з приймальною комісією педуніверситету рекламних матеріалів щодо досягнень ННІПППФВК в освітній, науковій, культурній, спортивній та міжнародній діяльності.

У науковій, методичній і міжнародній діяльності:

 • організація кафедрами ННІПППФВК науково-дослідних робіт з пріоритетних наукових напрямів, що виконуються в другій половині робочого дня викладачів;
 • організація виконання держбюджетних та госпдоговірних НДР, а також НДР, що виконуються за рахунок власних коштів педуніверситету;
 • організація та участь у проведені Всеукраїнських, міжнародних, обласних, наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, симпозіумів, інших заходів, котрі включені до планів МОН України, організація і проведення всіх інститутських заходів наукового характеру;
 • організація науково-дослідної роботи студентів, організація роботи студентських наукових гуртків і проблемних груп;
 • розроблення спільно з відповідними кафедрами педуніверситету й видання узгоджених за змістом та адаптованих до навчальних програм монографій, посібників, підручників та інших методичних матеріалів, спрямованих на підвищення ефективності оволодіння студентами фундаментальними та фаховими дисциплінами;
 • залучення провідних учених і науковців України та інших країн до навчального процесу;
 • забезпечення ефективного керівництва та контролю за написанням курсових і дипломних робіт;
 • організація і контроль за виконанням викладачами, докторантами і аспірантами дисертаційних досліджень, їх атестацію, складання екзаменів кандидатських мінімумів, публікацію наукових результатів у фахових і зарубіжний виданнях;
 • організація кафедрами підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів;
 • організація і контроль за виданням інститутських збірників наукових праць;
 • забезпечення належної ефективності роботи науково-дослідних лабораторій, центрів та інших структурних одиниць наукового спрямування;
 • координація зусиль щодо здійснення міжнародного академічного і наукового обміну викладачами, аспірантами, студентами;
 • поглиблення міжнародного співробітництва, розширення участі кафедр ННІПППФВК в міжнародних освітніх та наукових організаційних, проблемних проектах;
 • організація та проведення спільно з профільними університетами, інститутами, факультетами, кафедрами комплексних олімпіад педуніверситету з напрямів підготовки фахівців в ННІПППФВК;
 • організація І етапу Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів, забезпечення участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, Всеукраїнських конкурсах студентських науково-дослідних робіт та фахових конкурсах.

В організаційній та інформаційній діяльності:

 • удосконалення організаційної структури ННІПППФВК з метою підвищення мобільності студентів, випускників, науково-педагогічних працівників на ринку освітніх послуг та ринку праці, підвищення економічності та результативності роботи педагогічного колективу;
 • впровадження у навчальний процес ННІПППФВК активних інформаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, гнучких навчальних програм;
 • обмін позитивним вітчизняним і зарубіжним педагогічним досвідом, модернізація програмного забезпечення навчального процесу, оптимізація його використання у різних видах навчальної діяльності студентів;
 • здійснення інформаційної та видавничої діяльності за основними напрямами роботи ННІПППФВК ;
 • організація співробітництва з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та іншими закладами і організаціями різних форм власності (в тому числі іноземними) в галузях освітньої, наукової та методичної діяльності;
 • пошук та залучення вітчизняних, зарубіжних і міжнародних фондів для розвитку науково-методичних досліджень і розробок для підготовки майбутніх фахівців та забезпечення ННІПППФВК сучасним обладнанням, матеріалами тощо;
 • надання необхідної інформаційної допомоги викладачам у підготовці монографій, підручників, навчально-методичних посібників, статей, одержання патентів тощо.

ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Головними завданнями ННІПППФВК є:

 • впровадження всіх аспектів освітньої діяльності: навчальної, виховної, наукової, культурної, методичної діяльності тощо;
 • здійснення відповідно до наданої МОН України ліцензії підготовки фахівців за держзамовленням, замовленням галузевих міністерств, підприємств, організацій незалежно від форм власності та за договорами з фізичними особами;
 • забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність.
 • ННІПППФВК має право в межах чинного законодавства і даного Положення:
 • впроваджувати систему ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою за наскрізними навчальними планами та програмами;
 • складати, затверджувати і виконувати плани науково-дослідних та інформаційно-методичних робіт, вирішувати питання щодо їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;
 • здійснювати інформаційну та видавничу діяльність, засновувати наукові та методичні видання;
 • розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності;
 • вносити на розгляд вченої ради педуніверситету пропозиції щодо створення структурних підрозділів, формувати творчі, виробничі та інші трудові колективи, як тимчасові, так і постійні;
 • створювати відповідно до чинного Положення ННІ ППП ФВК, Статуту пеуніверситету окремі відділення, бути засновником та учасником асоціацій та об'єднань як з вітчизняними, так і з зарубіжними партнерами, діяльність яких відповідає цілям ННІПППФВК і не суперечить чинному законодавству України і Статуту педуніверситету;
 • укладати договори (угоди, контракти), одержувати майнові і немайнові права;
 • надавати юридичним та фізичним особам платні послуги згідно з переліком платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами;
 • вступати за дорученням ректора педуніверситету у договірні відносини з державними, громадськими, приватними організаціями та установами, іншими юридичними й фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном;
 • визначати структуру штатів, порядок преміювання (винагород), правила внутрішнього розпорядку відповідно до Статуту педуніверситету і правил внутрішнього розпорядку педуніверситету;
 • готувати пропозиції щодо заміщення вакантних посад керівників структурних підрозділів і співробітників на конкурсній основі, атестувати працівників ННІПППФВК ;
 • залучати провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців як консультантів для виконання науково-методичних робіт, підготовки кадрів, експертизи проектів тощо;
 • самостійно вирішувати питання господарської діяльності відповідно до кошторису, затвердженого ректором педуніверситету;
 • установлювати ціни і тарифи на свої послуги та роботи згідно з чинним законодавством України, на підставі кошторису, затвердженого ректором педуніверситету;
 • готувати пропозиції щодо надання матеріальної допомоги своїм працівникам, а також інших видів соціальної допомоги, що не заборонені чинним законодавством України;
 • брати участь у міжнародних проектах у галузі навчання та підвищення кваліфікації фахівців і педагогічних кадрів;
 • проводити підготовку громадян зарубіжних країн згідно з чинним законодавством України;
 • надавати в межах кошторису, затвердженого ректором педуніверситету, відрядження за кордон вітчизняним фахівцям і прийняття зарубіжних фахівців;
 • права ННІ ППП ФВК здійснюються через директора та за встановленим розподілом обов’язків через інших службових осіб ННІ ППП ФВК, та у випадках передбачених законодавством, за згодою або участю трудового колективу ННІ ППП ФВК .

ННІПППФВК несе відповідальність за:

 • дотримання вимог чинного законодавства України, Закону «Про вищу освіту», Статуту педуніверситету, Правил внутрішнього розпорядку педуніверситету і Положення про ННІ ППП ФВК;
 • виконання Державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов?язань з іншими суб’єктами освітньої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна;
 • забезпечення умов проведення освітньої діяльності, високопродуктивної праці, підвищення ефективності навчального процесу, наукових та навчально-методичних досліджень;
 • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Структурно ННІ ППП ФВК представлений за схемою:Схарактеризуємо далі функції директора, його заступників, структурних підрозділів ННІ ППП ФВК :

Керівництво діяльністю ННІПППФВК здійснює директор, який діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту педуніверситету, Правил внутрішнього розпорядку педуніверситету і Положення про ННІ ППП ФВК.

Директор ННІПППФВК призначається на посаду, і суміщує цю посаду з відповідною посадою професорсько-викладацького складу на умовах, визначених чинним законодавством для директорів інститутів(деканів факультетів).

Директор організовує роботу ННІПППФВК та персонально відповідає за його діяльність перед ректором педуніверситету.

Директор ННІПППФВК :

 • діє від імені ННІПППФВК, представляє його в усіх органах, установах, організаціях, підприємствах держави та за її межами;
 • організовує виконання навчальних планів і програм та здійснює контроль за навчальним процесом;
 • здійснює загальне керівництво методичною роботою;
 • контролює виконання науково-дослідної роботи викладачів та студентів Інституту;
 • організовує роботу з профорієнтації та набору студентів на 1-й курс ННІПППФВК ;
 • організовує зв'язок з випускниками та вивчає якість практичної роботи, розробляє заходи, спрямовані на покращання підготовки випускників ННІПППФВК;
 • сприяє організації та проведенню інститутських наукових і науково-методичних семінарів та конференцій;
 • організовує фінансову та господарську діяльність ННІПППФВК;
 • розпоряджається майном і коштами ІППМ у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних надходжень відповідно до кошторисів, затверджених ректором педуніверситету;
 • керує стипендіальною комісією ННІПППФВК;
 • видає розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників ННІПППФВК;
 • застосовує заходи щодо заохочення та накладає на працівників стягнення відповідно до чинного законодавства;
 • має право делегувати частину своїх повноважень заступникам директора, керівникам структурних підрозділів;
 • ректор педуніверситету може делегувати директору ННІПППФВК інші повноваження шляхом укладання додаткової угоди до контракту з ним.
 • Директор ННІПППФВК зобов'язаний забезпечити:
 • організацію навчально-виховного процесу відповідно до вимог Державних стандартів освіти;
 • високоефективну навчальну, навчально-методичну і науково-дослідну роботу та впровадження науково-методичних розробок у навчальний процес;
 • виконання договірних зобов'язань;
 • дотримання чинного законодавства, зміцнення договірної, трудової дисципліни;
 • виконання програм соціального розвитку колективу.

Директор ННІПППФВК має трьох заступників: з навчальної роботи - перший заступник, з науково-дослідної роботи, з виховної роботи, які виконують обов’язки на умовах суміщення з основною посадою професорсько-викладацького складу. Заступників директора ННІПППФВК призначає на посаду ректор педуніверситету за поданням директора ННІПППФВК на умовах, визначених чинним законодавством про вищу освіту для заступників декана факультету та Статуту і Положень педуніверситету. За відсутності директора ННІПППФВК його обов'язки виконує заступник з навчальної роботи - перший заступник або (за поданням директора) інший заступник. Розподіл обов'язків між заступниками директора здійснює директор ІННІПППФВК.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО – НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ

ННІПППФВК є структурним підрозділом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. До його складу входять три кафедри: педагогіки і професійної освіти, психології та соціальної роботи, інноваціних та інформаційних технологій в освіті.

До складу ННІПППФВК можуть входити інші підрозділи педуніверситету, які мають відповідний фаховий напрям діяльності в сфері освіти і науки ННІПППФВК .

До складу ННІПППФВК можуть входити методичні кабінети, центри , науково-дослідні лабораторії та ін.

ННІПППФВК для проведення діяльності у встановленому порядку може створювати кафедри, відділення та інші підрозділи.

Структурні підрозділи діють згідно з відповідними Положеннями за погодженням з ректорем педуніверситету.

Органи управління ННІПППФВК:

Конференція трудового колективу ННІПППФВК.

Вищим органом громадського самоврядування ННІПППФВК є конференція трудового колективу інституту. Конференція скликається в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

До складу конференції трудового колективу входять члени вченої ради ННІПППФВК, представники професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжний персонал і співробітники структурних підрозділів ННІПППФВК (не менше 75 відсотків загальної чисельності делегатів конференції становлять науково-педагогічні працівники ННІПППФВК).

Конференція трудового колективу вирішує найважливіші питання щодо діяльності ННІПППФВК:

 • схвалює річні звіти про діяльність ННІПППФВК;
 • дає оцінку діяльності директора ННІПППФВК;
 • визначає рейтинг претендентів на посаду директора ННІПППФВК шляхом відкритого або таємного голосування і подає свої пропозиції ректору педуніверситету;
 • обирає кандидатури до конференції трудового колективу педуніверситету;
 • обирає кандидатури до вченої ради педуніверситету;
 • обирає виборних представників до вченої ради ННІПППФВК;
 • обирає комісію з питань трудових суперечок відповідно до Кодексу законів про працю України;
 • розглядає зміни і доповнення до Положення про та інші питання діяльності ННІПППФВК.

Вчена рада ННІПППФВК.

Вчена рада ННІПППФВК - вищий орган колегіального розгляду основних питань навчальної, наукової, виховної, методичної, інформаційної та профорієнтаційної діяльності, кадрової та господарської роботи. Склад вченої ради затверджує наказом ректор педуніверситету за поданням директора ННІПППФВК.

До складу вченої ради входять за посадами: директор, заступники директора, керівники основних структурних підрозділів ННІПППФВК , а також провідні працівники ННІПППФВК, які працюють у ньому на постійній основі. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу ННІПППФВК за поданням завідувачів кафедр, на яких вони працюють. До складу вченої ради можуть бути обрані провідні вчені та працівники педуніверситету, інших установ та організацій України. Не менше як 75 відсотків загальної кількості складу вченої ради ННІПППФВК мають становити науково-педагогічні працівники ННІПППФВК.

Вчений секретар вченої ради ННІПППФВК призначається директором ННІПППФВК з числа фахівців, які мають науковий ступінь, вчене звання і досвід навчальної, наукової та організаційно-методичної роботи.

Вчена рада ННІПППФВК:

 • визначає загальні напрями наукової діяльності ННІПППФВК;
 • обирає на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів; рекомендує вченій раді університету до обрання на відповідні посади доцентів і професорів, завідуючів кафедр, директора;
 • ухвалює плани і програми навчання, науково-методичної роботи та наукових досліджень;
 • вирішує питання організації навчально-виховного процесу та профорієнтаційної роботи в ННІПППФВК;
 • обговорює підсумки екзаменаційних сесій денної і заочної форм навчання;
 • заслуховує звіти голів ДПА;
 • заслуховує звіти викладачів про роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями;
 • розглядає питання про виконання планів науково-дослідної роботи викладачів;
 • заслуховує питання про організацію науково-дослідної роботи студентів, про роботу наукових гуртків, проблемних груп, товариств тощо;
 • розглядає питання про впровадження у навчально-виховний процес найновіших досягнень науки, передових технологій, активних форм і методів навчання;
 • заслуховує звіти наставників академічних груп про виховну роботу;
 • заслуховує питання про навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;
 • розглядає питання фінансово-господарської діяльності ННІПППФВК ;
 • обговорює питання стану викладання і якості знань студентів з навчальних дисциплін, викладання яких забезпечують кафедри ННІПППФВК;
 • обговорює роботу кафедр щодо забезпечення засвоєння студентами якісних знань, вмінь і навичок, професійних компетентностей;
 • розглядає питання виховання студентів відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді;
 • ухвалює плани роботи вченої ради, плани виховної і науково-дослідної роботи ННІПППФВК;
 • обговорює питання про виконання Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках;
 • розглядає питання про використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі, впровадження сучасних інформаційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • обговорює питання про організацію і проведення прийому студентів на спеціальності ННІПППФВК;
 • розглядає питання про працевлаштування випускників ННІПППФВК;
 • заслуховує звіти та інформації завідувачів кафедр, що здійснюють навчально-виховний процес в ННІПППФВК та керівників інших структурних підрозділів за напрямами їх діяльності.

ПРАЦІВНИКИ ННІПППФВК

Працівниками ННІПППФВК є директор, заступники директора, керівники та заступники керівників підрозділів, відділів, завідувачі кафедр, професори, доценти, викладачі та старші викладачі, асистенти та допоміжний персонал підрозділів ННІППППФВК, а також співробітники педуніверситету, які співпрацюють на договірних засадах у межах прав і обов'язків, обумовлених трудовою угодою (контрактом).

Прийом на роботу і звільнення з роботи працівників ННІПППФВК здійснює ректор педуніверситету згідно з чинним законодавством за пропозицією директора ННІПППФВК. Трудові відносини з працівниками ННІПППФВК регулюють закони України і Статут педуніверситету. На працівників ННІПППФВК поширюються всі права та пільги, що передбачені чинним законодавством України для працівників системи освіти і науки України та Колективним договором педуніверситету. До числа здобувачів вищої освіти ННІПППФВК приймаються особи з повною загальною середньою освітою, молодші спеціалісти, молодші бакалаври, особи з вищою освітою, які пройшли за конкурсом. Навчання студентів здійснюється з відривом та без відриву від виробництва. Здобувачам вищої освіти , які навчаються за денною формою, за встановленим порядком виплачується стипендія. Здобувачам вищої освіти , які не проживають у місті Вінниці і потребують житла, надається місце в гуртожитку в установленому порядку. Студенти беруть участь в діяльності ННІПППФВК і мають права, передбачені Статутом педуніверситету. Студенти зобов’язані в установлені терміни виконувати навчальні плани та додержуватись правил відповідно до Статуту педуніверситету, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та Положення про поточний та семестровий контроль у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.


ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кошти ННІПППФВК є складовою частиною педуніверситету, що формуються із:

 • коштів державного бюджету;
 • коштів, отриманих від фізичних і юридичних осіб згідно з укладеними договорами за надання платних освітніх послуг за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг ;
 • коштів, отриманих за науково-дослідні роботи та послуги, виконані на замовлення підприємств, установ та організацій, а також кошти від укладання договорів та надання послуг у галузі міжнародного співробітництва закладів освіти та науки;
 • кошти, отримані від цільового фінансування науково-дослідних і пошукових робіт, проектів, тем та ініціативних розробок, що на конкурсній або іншій основі були підтримані окремими міністерствами та відомствами;
 • кошти від виконання грантів та госпдоговорів (контрактів), виконання інших робіт (послуг) за профілем діяльності ННІПППФВК;
 • добровільні внески від підприємств, установ, місцевих органів державної виконавчої влади, громадських організацій, приватних установ та окремих громадян. ННІПППФВК користується на правах оперативного управління закріпленим за ним ректором педуніверситету державним майном, будівлями, землею і всіма матеріальними засобами відповідно до чинного законодавства України. Кошти ННІПППФВК , а також майно, набуте ним за результатами власної діяльності, належить йому на правах оперативного управління і знаходиться в його розпорядженні. Інститут набуває майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності у встановленому законом порядку, в т.ч. відповідно до угод зі своїми працівниками, які як автори є суб'єктами права на об'єкти інтелектуальної власності.

МІЖНАРОДНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна, зовнішньоекономічна діяльність здійснюється згідно з чинним законодавством України, Статутом та відповідними Положеннями педуніверситету. ННІПППФВК аналізує і прогнозує світовий рівень навчальних програм, розвиток науково-методичних досліджень за своїм профілем, організовує конференції, семінари, виставки наукових та методичних досягнень, бере участь у наукових форумах та виставках за кордоном. ННІПППФВК проводить обмін ученими та фахівцями, реалізує результати своїх наукових досліджень та розробок. ННІПППФВК встановлює навчальні та наукові зв'язки з установами, організаціями та фірмами зарубіжних країн, проводить з ними консультаційні, рекламні та інші роботи, здійснює придбання сучасного обладнання.

2018 © ВДПУ