Історія - сайт 3

Перейти к контенту

Главное меню:

Історія


Перше засідання кафедри "Методики трудового навчання" факультету загальнотехнічних дисциплін (1981рік)

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ І БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Метою трудового виховання  й навчання учнів, як зазначено в документах про  загальноосвітню й професійну школу, є  прищеплення любові до праці і пошани до людей праці; ознайомлення учнів  з основами сучасного  виробництва і  сфери обслуговування; формування у них в процесі навчання й роботи трудових навичок і вмінь; спонукання  до свідомого вибору професії й отримання первинної  професійної підготовки.

У 1954 р. згідно з Постановою Уряду країни в загальноосвітніх школах було запроваджено трудове й виробниче навчання учнів, для ліквідації недоліків в роботі шкіл, коли навчання було відірваним від життєвих реалій, учні не готувалися до практичної діяльності в суспільстві. Розвиток усіх сфер виробництва став неможливий без підготовки кваліфікованих кадрів, без підвищення від рівня загальної і спеціальної освіти. Для реалізації визначених планів на фізико-математичних факультетах у педагогічних інститутах розгорнулась підготовка вчителів за спеціальністю «Фізика, основи виробництва і креслення».

У Вінницькому педагогічному інституті у 1954-1955 навчальному році приступили до занять 4 групи студентів, які за 5 років навчання вивчали на лекційних і лабораторно-практичних заняттях технічні дисципліни: нарисну геометрію і креслення, технологію матеріалів, електротехніку, технічну механіку, автомобільно-тракторну справу, сільськогосподарські машини, основи енергетики, методику трудового й виробничого навчання; в навчальних майстернях виконували практичні роботи із столярної, слюсарної, токарної, електромонтажної справ, освоювали практичне водіння автомобілів.

Коли розпочалось навчання із зазначених дисциплін, було створено кафедру основ виробництва, згодом названу кафедрою загально-технічних дисциплін. Її робота розпочалась 1 вересня 1957 року. У колективі працювали 3 старших викладачі, 4 асистенти, 7 лаборантів, 2 інструктори водіння автомобілів, 1 механік з ремонту машин та тракторів. Кандидат педагогічних наук, доцент Г.Ф.Бушок був призначений завідувачем кафедри. Викладачі, майстри й лаборанти докладали значних зусиль, аби створити й удосконалити навчально-матеріальну базу кафедри.. На лабораторно-практичних заняттях студенти мали можливість виконувати вимірювання, дослідження, розрахунки, успішно вивчати будову й роботу автомобілів і тракторів.

Декан фізико-математичного факультету Г.Ф. Півень ініціював побудову для кафедри навчальної майстерні із столярним, слюсарним, токарним, електромонтажним відділеннями. Викладачі відвідували підприємства м. Вінниці та області, домовлялося з керівниками підприємств про передачу в навчальну майстерню інституту діючих, але не використовуваних верстатів різних типів. Одержане обладнання
верстати, машини й механізми встановлювались у відділах новозбудованої навчальної майстерні, яка функціонує з 1 вересня 1959 року.

У 1959 р. завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук, доцента С.І.Степанюка, який викладав «Сільськогосподарські машини», «Автотракторну справу», виїздив в райони області з лекціями про застосування різної сільськогосподарської техніки в колгоспах і радгоспах.

У 1961 р. завідувачем кафедри загально-технічних дисциплін призначено Фоменка Івана Григоровича. В 1972 р. відбулися зміни в навчальних планах підготовки фахівців: одержано навчальний план підготовки зі спеціальності «Фізика», а вивчення технічних дисциплін припинялося. Кафедру було реструктуризовано в кафедру методики фізики й технічних дисциплін, роботою якої керував доцент А.М.Яворський, згодом - доцент В.М. Андріанов. Викладачі проводили лекційні й лабораторно-практичні заняття з методики фізики, астрономії та інших дисциплін. Певна частина практичних занять відбувались у навчальних майстернях, з метою розвитку в студентів практичних навичок щодо ремонту фізичних приладів.

З 1 вересня 1979 р. на фізико-математичному факультеті розпочалася підготовка студентів за новою спеціальністю - «Вчитель трудового навчання». Вивчались технічні дисципліни в збільшеному обсязі, проводились практичні заняття в усіх відділеннях навчальної майстерні, педагогічна практика студентів у школах, лекційні, лабораторно-практичні заняття з методики трудового і виробничого навчання, забезпечувалось виконання студентами курсових і дипломних робіт.

Істотні події, що вплинули на подальший розвиток кафедри відбулися в 1979 р. і 1981 р. У 1979 р. фізико-математичний факультет вперше здійснив набір студентів на спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни», а в 1981 р. створено факультет загальнотехнічних дисциплін, деканом якого був доцент Г.І. Новіков та створено ще одну кафедру - методики трудового навчання (згодом теорії і методики технологічної та професійної освіти).

Після того, як колектив викладачів факультету у вересні 1985 року розділився на два структурних підрозділи
кафедру загально-технічних дисциплін і кафедру методики трудового і професійного навчання, очолити їх було доручено доцентам І.С.Черкунову та Р.С. Гуревичу. Кафедра загально-технічних дисциплін забезпечувала вивчення технічних дисциплін, що складають основу інженерної підготовки. Тому на кафедру прийшли працювати випускники технічних навчальних закладів С.В.Подолянчук, Т.Г.Уманець, А.В. Іванчук, С.Д.Цвілик, кандидати технічних наук І.С.Черкунов, В.П.Степанов, П.А. Яковишин, В.Г. Луцяк, викладач фізико-математичного факультету З.Н.Урман та інші.

Проведення лабораторних практикумів із технічних дисциплін, дослідження господарчо-договірних тематик вимагали якісно оснащених лабораторій, кваліфікованого персоналу, суворого дотримання правил техніки безпеки. Викладачам кафедри було доручено викладання навчальних дисциплін «Охорона праці», «Актуальні проблеми охорона навколишнього природного середовища», «Безпека життєдіяльності». Нині підготовку спеціалістів з безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту здійснюють доценти А.Д. Матвійчук, Д.І. Коломієць, О.В.Марущак, В.С.Гаркушевський, С.Д. Цвілик, О.Ю. Пінаєва, І.В. Савчук, старші викладачі В.М. Глуханюк, О.І. Буга, асистент В.В. Соловей.

З усіх предметів, що читаються викладачами кафедри, розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін відповідно до вимог кредитно-трансферної системи організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.

Величезне значення структурний підрозділ університету з підготовки майбутніх учителів технологій приділяє науково-дослідній і методичній роботі. Про це свідчить значна кількість монографій, методичних посібників, підручників, методичних рекомендацій, статей, виданих у спеціалізованих журналах і збірниках. Так упродовж останніх 20 років захистили дисертації викладачі кафедри: докторські - проф. Р.С. Гуревич, П.А. Яковишин;, кандидатські -В.В.Атаманюк, С.В. Подолянчук, В.С.Гаркушевский, А.Я.Матвійчук, В.П.Мельничук, М.В. Мельник, А.В. Іванчук, С.Д.Цвілик, О.В.Марущак,  І.В.Савчук, В.М. Глуханюк, О.І. Буга, М.О. Самохвалова, В.В. Соловей,, І.В.Шимкова. Значних зусиль щодо кадрового зростання науково-педагогічного персоналу кафедри доклав професор Р.С. Гуревич, адже 6 кандидатських дисертацій виконані й захищені за його керівництва.

У жовтні 2011 року до кафедри машинознавства, основ виробництва та безпеки життєдіяльності приєднано кафедру економіки підприємства та економічної теорії та створено кафедру машинознавства, організації і економіки виробництва та безпеки життєдіяльності (завідувач кафедри доцент В.С. Гаркушевський), а з 2012 року кафедру теорії і методики технологічної і професійної освіти (завідувач
доцент Ю.Г. Ковальов) обєднано з кафедрою машинознавства, організації і економіки виробництва та безпеки життєдіяльності та створено кафедру технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності (завідувач проф. Р.С. Гуревич). Нині кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент В.С. Гаркушевський.

Сумлінну роботу педагогічних працівників кафедри належним чином оцінено Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України, ректоратом університету. Нагороджено грамотами МОН і президії НАПН України викладачів: члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Р.С. Гуревича, доцентів С.В.Подолянчука, Д.І.Коломійця, Ю.О. Пінаєву, В.В. Атаманюка, В.С.Гаркушевського, С.Д.Цвілик, І.В. Савчук, В.М. Бойчука, асистентів Д.М.Лупяка, В.П. Короля. Низку викладачів нагороджено знаком «Відмінник освіти України» (Р.С.Гуревич, Д.І. Коломієць, С.В. Подолянчук, В.В. Атаманюк, В.С.Гаркушевський, А.Я.Матвійчук, С.Д.Цвілик, О.Ю.Пінаєва). Професор Р.С. Гуревич нагороджений відзнакою
«Заслужений працівник освіти».

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню