Педагогічна - сайт 3

Перейти к контенту

Главное меню:

Педагогічна

Діяльність кафедри > Навчальна робота

Основними умовами ефективності проходження педагогічної практики є її психолого-педагогічна спрямованість, теоретичне обґрунтування, навчальний і виховуючий характер, комплексний підхід до змісту і організації практики, систематичність, наступність в її проведенні.

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 6.010103 „Технологічна освіта” за напрямом підготовки 0101 „Педагогічна освіта” першочерговими і обов’язковими завданнями кожної навчальної дисципліни визначені такі:

 • виховання в студентів стійкого інтересу і любові до професії вчителя, потреби в педагогічній освіті;

 • закріплення, поглиблення загальнолюдських, психолого-педагогічних і спеціальних знань у процесі їх використання при вирішенні конкретних педагогічних завдань;

 • формування і розвиток у майбутніх учителів професійних умінь і навичок;

 • вироблення творчого дослідницького підходу до педагогічної діяльності;

 • ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи в школі, з передовим педагогічним досвідом;

 • надання посильної допомоги навчально-виховним закладам у розв'язанні завдань національного виховання учнів.


Ці завдання безперервно впродовж усього періоду навчання спрямовують студентів до практичної діяльності. Під час педпрактики студент повинен оволодіти основами таких професійно-педагогічних умінь:

 • навчитися визначати конкретні навчально-виховні завдання, виходячи із загальної мети національного виховання, з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів і соціально-психологічних особливостей колективу;

 • вивчати особистість школяра з метою діагностики і проектування її розвитку і виховання;

 • оволодіти здійсненням поточного і перспективного планування педагогічної діяльності (навчальної і позакласної роботи з предмету, різноманітної діяльності учнів і т.д);

 • навчитись використовувати різноманітні форми і методи керівництва навчально-пізнавальною діяльністю учнів і вирішувати освітньо-виховні завдання (підбирати навчальний матеріал, обґрунтовано вибирати і застосовувати організаційні форми і методи навчання, використовувати різні засоби навчання та інше),

 • опанувати вмінням організовувати учнівський колектив на виконання поставлених завдань (визначити послідовність своїх дій і дій школярів, формувати актив і навчити його і колектив методам виконання завдань, координувати взаємовідносини активу і колективу, здійснювати контроль, підведення підсумків і аналіз роботи);

 • співпрацювати з учителями, класними керівниками, вихователями, батьками та іншими особами, які беруть участь у вихованні дітей;

 • спостерігати й аналізувати навчально-виховну роботу, коригувати її;

 • вести педагогічну пропаганду серед батьків і в трудових колективах.


Навчально-виховна практика у 8 семестрі курсі є логічним продовженням педагогічних і навчальних практик студентів молодших курсів. Зміст діяльності студентів у ході цієї практики повинен бути максимально наближеним до реальної професійної діяльності вчителя.

Основна мета практики
- оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, підготовка до цілісного виконання функцій учителя-предметника (вчителя трудового навчання і креслення) і класного керівника для проведення
системи навчально-виховної роботи з учнями.

Завдання педагогічної практики:

 • подальший розвиток і удосконалення загально педагогічних умінь і навичок, набутих у період практики на І-Ш курсах,

 • формування специфічних професійно-педагогічних умінь учителя технологій і креслення, визначати та успішно вирішувати освітню, виховну і розвиваючу мету уроку, обґрунтовано вибирати і використовувати різні форми, методи та прийоми навчання, застосовувати технічні засоби навчання, сучасні інформаційні технології та інноваційні методики;

 • застосування і поглиблення знань, набутих у процесі теоретичного навчання у ВНЗ, інтеграції знань із суспільно-політичних, психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін,

 • формування творчого послідовного підходу до педагогічної діяльності.


Зміст практичної діяльності студентів визначається завданнями практики:

Ознайомленням
з навчально-виховною роботою школи (бесіди з адміністрацією, учителями, класними керівниками, аналіз планів роботи, у тому числі спільної діяльності з базовими підприємствами, роботи в мікрорайоні, аналіз розкладу навчальних занять, знайомство з матеріальною базою підприємства, відвідування уроків і позакласних заходів).

Вивченням:

 • навчальних програм з трудового навчання і креслення, календарно-тематичних і поурочних планів учителя, планів позакласної роботи вчителів з даних предметів;

 • психологічних аспектів у навчально-виховній діяльності учнів, урахування мотивації, особливостей педагогічного спілкування і мікроклімату на уроці тощо;

 • окремих учнів і колективу класу;

 • плану роботи класного керівника, особових справ учнів, медичних карток, щоденників, класних журналів, методики їх ведення.


Проведенням навчальної і позакласної роботи з трудового навчання і креслення:

 • вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів з предметів (аналіз класного журналу, зошитів учнів, їхніх контрольних робіт

 • та тематичних оцінювань, тощо);

 • розробка плану-графіка проведення уроків у період практики;

 • розробка конспектів або розгорнутих планів уроків, занять гуртків чи інших позакласних заходів з предметів;

 • підготовка дидактичних матеріалів, навчальних наочних посібників, технічних засобів і комп’ютерної техніки до уроку або позакласного заняття;

 • проведення окремих уроків і позакласних занять з предметів спеціальності, відвідування уроків учителя і практикантів, аналіз проведених уроків.


Проведення позакласної виховної роботи в класі:

 • вивчення рівня вихованості учнів (стан дисципліни, рівень громадської активності);

 • розробка плану-графіка проведення позаурочних виховних заходів у період практики;

 • підготовка і проведення окремих позаурочних заходів, що забезпечить єдність трудового, економічного, морального, естетичного і фізичного виховання учнів;

 • робота з батьками (відвідування учнів за місцем проживання, індивідуальні бесіди з батьками, виступи на батьківських зборах і т.д).


Методична і самостійна робота:

 • участь у роботі педагогічної ради, методичного об'єднання, семінару класних керівників або вихователів;

 • систематичний аналіз своєї практичної діяльності і досвіду навчально-виховної роботи школи в педагогічному щоденнику;

 • розробка плану виконання теми реферату, нагромадження емпіричного матеріалу.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню