Науково-дослідна практика - сайт 3

Перейти к контенту

Главное меню:

Науково-дослідна практика

Діяльність кафедри > Навчальна робота

Програма «Науково-дослідної практики» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань: 0101 Педагогічна освіта спеціальності: 8.01010301 Технологічна освіта.

Проходження «Науково-дослідної практики» у ВНЗ дозволяє студенту не тільки всебічно і глибоко вивчити ту проблему, над якою він безпосередньо працює, але й озброює його життєво необхідними навичками творчого підходу до розв
язання багатьох інших проблем.

Підготовка вчителів технологій, викладачів загально технічних дисциплін і методики навчання технологій вимагає перегляду і суттєвого вдосконалення підходів до організації, підготовки, написання і захисту магістерських робіт студентами вищих педагогічних закладів освіти.

Практика проводиться у науково-педагогічній формі за місцем навчання в магістратурі або в навчальних закладах того типу, на який орієнтована тематика магістерської роботи.

Предметом науково-дослідної практики є засвоєння програмного матеріалу, опрацювання спеціальної додаткової літератури, вивчення передового педагогічного досвіду, проведення власного дослідження, належного письмово-графічного оформлення роботи та публічного захисту основних положень і результатів наукового дослідження.

Метою проведення науково-дослідної практики є поглиблення професійної підготовки, закріплення набутих у магістратурі навичок науково-дослідницької роботи, проведення науково-педагогічного дослідження, з наступною обробкою результатів експерименту методами математичної статистики, організація, підготовка, написання й апробація результатів дипломної роботи на базі навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Завдання науково-дослідної практики:

 • виховати у студента творчий підхід до методичної роботи, наукової праці, сформувати потребу в підвищенні своєї кваліфікації;

 • здобути професійні якості викладача-дослідника - вміння проводити педагогічний експеримент з використанням останніх досліджень у даній галузі науки, чітко, доступно, логічно, послідовно провести аналіз дослідження;

 • сформувати вміння критично оцінювати результати дослідження, робити на їх основі висновки щодо вдосконалення методик організації викладацької роботи.


Навчально-методична робота є основною метою науково-дослідної практики. Саме в процесі навчально-методичної роботи реалізуються основні завдання практики, що полягають у формуванні навичок вивчення і аналізу передового педагогічного досвіду, наукової роботи.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 • місце та роль науково-дослідної практики у здійсненні освітніх завдань навчального закладу, у фізичному, інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку особистості учнів та студентів навчального закладу;

 • зміст, ідеї і принципи побудови Державного стандарту вищої освіти та освітньої галузі «Технологія», сучасні системи, за якими побудовані навчальні програми і навчальні посібники з освітньої галузі «Технологія»;

 • характер і зміст роботи викладача щодо організації, планування і проведення педагогічного дослідження у вищих та професійних навчальних закладах;

 • шляхи пошуку педагогічної і науково-технічної інформації, аналіз літератури, укладання бібліографічного списку;

 • методику аналізу літератури, шляхом виділення головного, встановлення висновків і внесення пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу, технічних пристроїв, машин, апаратів та механізмів;

 • методику демонстрації вмінь використовувати теоретичні знання для розвязання практичних завдань педагогічного експерименту;

 • творчі підходи до виконання магістерської роботи, з проявом ініціативи, самостійності, пошуку оригінальних рішень;

 • шляхи вивчення з передового педагогічного і виробничого досвіду, а також досвіду роботи передових виробничників і вчителів-новаторів, використання власного досвіду роботи;

вміти:

 • порівнювати точку зору і логіку авторів, які висловлюють дискусійні проблеми, знаходити сильні і слабкі сторони в різних роботах, пошуках;

 • визначити рівень розробки питань і завдань для проведення експериментальної роботи;

 • готуватися до теоретичних і практичних занять, правильно будувати й проводити ці заняття у середніх навчальних закладах освіти, складати потрібну для занять навчально-методичну та технічну документацію;

 • правильно організовувати етапи педагогічного дослідження;

 • організовувати й проводити роботу експериментальної і контрольної груп педагогічного дослідження;

 • правильно здійснювати зв'язок теоретичних занять з техніки та технології з практичними заняттями і працею учнів, всієї професійної і трудової підготовки - з основами наук;

 • схарактеризувати історію досліджуваної проблеми та її практичного стану, а також передового досвіду автора;

 • чітко охарактеризувати обєкт, предмет, ціль і методи дослідження, здійснити опис і аналіз проведених дипломантом експериментів;

 • узагальнювати результати, обґрунтовувати висновки та надавати практичні рекомендації.

 • обґрунтувати отримані результати дослідження та захистити їх.


Проходження науково-дослідної практики спрямовує студентів провести педагогічне дослідження на базі навчально-виховного закладу, зібрати матеріали для написання дипломної роботи, забезпечує поглиблення і розширення теоретичних знань, практичних умінь, удосконалення навичок самостійної роботи студентів, творчої діяльності і наукових досліджень, вміщує вивчення, систематизацію та узагальнення передового педагогічного досвіду, літературне оформлення результатів виконаної роботи.
Упродовж науково-дослідної практики студенти під керівництвом викладача-методиста, керівника дипломної роботи здійснюють науково-педагогічні дослідження, у тому числі обробку результатів методами математичної статистики, організацію, підготовку, написання та апробацію результатів дипломної роботи на базі навчальних закладів різних рівнів акредитації.

У ході виконання педагогічного дослідження здійснюється систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і поглиблення практичних умінь з педагогіки, психології, методики технологій, технічних дисциплін.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню