Асистентська практика - сайт 3

Перейти к контенту

Главное меню:

Асистентська практика

Діяльність кафедри > Навчальна робота

Підготовка магістрів технологічної освіти зорієнтована на досягнення випускниками високого рівня знань загальнотехнічних дисциплін і основ технологій, педагогіки, психології, а також формування спроможності до творчої науково-педагогічної і дослідницької діяльності. У процесі навчання студенти поглиблюють знання з обраної спеціальності, оволодівають уміннями інноваційного характеру, навичками творчої, науково-педагогічної діяльності, набувають певного досвіду використання одержаних знань для вирішення завдань у сфері педагогічної діяльності. Проводиться асистентська практика за місцем навчання в магістратурі, або в навчальних закладах того типу, на який орієнтована програма підготовки магістра.

Предметом асистентської практики є відвідування лекцій і семінарських (практичних, лабораторних) занять магістрами, які проводить викладач-методист. При цьому магістри знайомиться не лише з методами викладання, але й з тими групами, в яких у подальшому він читатиме лекції та проводитиме семінарські, практичні чи лабораторні заняття. У цей же період практиканти готують тексти лекцій і надають їх для рецензування викладачеві-методистові. На етапі проходження практики магістр читає лекції, проводить семінарські (практичні, лабораторні) заняття, відвідує заняття своїх колег і готує письмові рецензії. Під час практики студент бере активну участь у науково-методичній роботі, займається самопідготовкою.

Метою проведення асистентської практики є підготовка студентів до самостійного й цілісного виконання функцій викладача вищих навчальних або середніх спеціальних закладів, спрямування майбутніх освітян на творче виконання професійних обов'язків, формування готовності до інноваційної діяльності.

Завдання асистентської практики:

 • ознайомитися з формами та методами викладання навчальних дисциплін, що вивчаються у ВНЗ, а також практично оволодіти ними;

 • виховати у студента творчий підхід до навчально-методичної роботи, наукової праці, сформувати потребу в самовихованні, підвищенні своєї кваліфікації;

 • здобути професійні якості майбутнього викладача - вміння готувати лекційний матеріал з використанням останніх досліджень у даній галузі науки, чітко, доступно, логічно, послідовно викладати цей матеріал, вміння співпрацювати з аудиторією тощо;

 • сформувати вміння критично оцінювати лекції та семінарські (практичні, лабораторні) заняття своїх колег, робити на їх основі висновки щодо організації власної викладацької роботи.


Навчально-методична робота є основною метою асистентської практики, коли реалізуються основні завдання практики, що полягають у формуванні навичок викладацької та наукової роботи у студента.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 • місце та роль асистентської практики у здійсненні загальноосвітніх завдань навчального закладу, у фізичному, інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку особистості учнів навчального закладу;

 • зміст, ідеї і принципи побудови Державного стандарту середньої освіти та освітньої галузі «Технологія», сучасні системи, за якими побудовані навчальні програми і навчальні посібники з освітньої галузі «Технологія»;

 • характер і зміст роботи викладача щодо організації, планування і матеріального забезпечення студентів у навчальних закладах освіти (на лекційних, лабораторних, практичних, позакласних заняттях і при проходженні виробничої практики).

вміти:

 • здійснювати підготовку до теоретичних і практичних занять, правильно будувати й проводити ці заняття у навчальних закладах, складати потрібну для занять навчально-методичну та технічну документацію;

 • правильно організовувати навчально-виховну і проектно-технологічну діяльність студентів у навчальних закладах та поза ними;

 • організовувати й проводити позанавчальну роботу студентів з технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, а також гурткові заняття;

 • правильно здійснювати зв'язок теоретичних занять з техніки та технології з практичними заняттями і працею студентів, всієї професійної підготовки - з основами наук;

 • поєднувати навчання, виховання і розвиток студентів у процесі навчальної і позанавчальної роботи з професійним навчанням.

 • організовувати профільне і професійне навчання у середніх навчальних закладах освіти.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню