Видавнича діяльність - сайт 3

Перейти к контенту

Главное меню:

Видавнича діяльність

Діяльність кафедри > Науково-дослідна робота > Викладачів

Коломієц.Д.І., Іванов.А.Р. Токарна справа. Навчально-методичний посібник. Державне обласне видавництво Вінниця. - 2003. 145 с.  

Навчально-методичний посібник містить інструкції та короткі теоретичні відомості з дисципліни «Практикум у навчальних майстернях». Буде корисним для студентів педагогічно-індустріального факультету та вчителям трудового навчання середніх загальноосвітніх шкіл.

Іванчук А.В. Використання проблемного навчання при формуванні вмінь винахідницької діяльності учнів і студентів: навчальний посібник / За ред. Р.С. Гуревича. Вінниця: ВДПУ, 2004. 123 с.

Навчальний посібник розроблено з урахуванням гуманізації й гуманітаризації навчального процесу, переорієнтації його змісту на особистісно-орієнтоване навчання. Зокрема, пропонується доповнити зміст технічної творчості учнів і студентів навчальним винахідництвом, що ґрунтується на розв
язуванні винахідницьких задач Г.С. Альтшуллера.
Наведено чотири системи проблемних ситуацій, що відображають еволюційний розвиток добре відомих технічних об
єктів, п'ятнадцять систем проблемних ситуацій, що дозволять засвоїти алгоритмічно-евристичне керування мисленням студентів (учнів) у процесі розвязування навчальних винахідницьких завдань та 160 винахідницьких ситуацій для самостійної роботи.
Призначений для викладачів і студентів педагогічних вищих навчальних закладів, учителів, керівників гуртків технічної творчості учнів.

Організація самостійної роботи студентів, майбутніх учителів трудового навчання: Навчально-методичний посібник / Укладачі: Р.С.Гуревич, В.О.Подоляк, В.С.Гаркушевський, В.П.Король, Д.М.Луп'як . - Вінниця: ВДПУ, 2006. - 80 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретичні та методичні засади організації самостійної роботи студентів вищого навчального закладу зі спеціальності
«Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», розкрита структура плану, зміст та форми самостійної роботи; описана модульно-рейтингова система навчання як передумова ефективної самостійної роботи студентів; подані конкретні вказівки щодо реалізації самостійної роботи студентів у сучасних умовах як системи.
Даний навчально-методичний посібник допоможе студентам удосконалити методи самостійної пізнавальної діяльності, поглибити практичні вміння і навички щодо підвищення рівня знань.
Навчально-методичний посібник буде корисними для викладачів, аспірантів, студентів, які здобувають ступінь магістра, студентам ВНЗ та вчителям трудового навчання в організації  самостійної роботи.

Цвілик С.Д. Наступність у змісті спеціальної та графічної підготовки вчителя трудового навчання у педагогічних вищих навчальних закладах: Методичний посібник/ С.Д. Цвілик. Вінниця, 2006. 80 с.

У роботі сформульовано методичні поради й рекомендації щодо здійснення наступності у змісті спеціальної та графічної підготовки вчителя трудового навчання; визначено функції графічних навчальних дисциплін, їхню структуру та зміст складових модулів; види міжпредметних звязків, способи їхнього встановлення й реалізації.
Для викладачів графічних та спеціальних дисциплін, науковців, студентів, здобувачів.

Гуревич Р.С., Жиліна Л.В., Кадемія М.Ю. Організація баз данних у MS Access:Навчальний посібник для учнів і студентів нетехнічних навчальних закладів, викладачів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ, слухачів інститутів післядипломної освіти Вінниця: ‘’Вінниця’’ , 2006. 252 с.

Навчальний посібник має модульну основу та передбачає можливість його застосування як за умов традиційної організації навчання, так і у навчанні за дистанційною формою. Наприкінці кожного модуля подано питання для самоконтролю, творчі завдання, тести.


Атаманюк В.В., Шимкова І.В. Статичні і динамічні методи механічних випробувань металів: Навчальнометодичний посібник. Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2007. 116 с.

Наведено відомості про основні методи випробувань машинобудівельних і будівельних матеріалів та виробів на твердість, мікротвердість, ударну в
язкість, розтягування, стискування, вигинання і кручення.
Призначений для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Може бути корисним для студентів технічних ВНЗ, учнів ПТНЗ, технічних коледжів і ліцеїв.

Атаманюк В.В., Шимкова І.В. Лабораторний практикум з технології конструкційних матеріалів: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2007. 165 с.

Наведено теоретичні відомості і методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з основних методів дослідження металевих матеріалів, вивчення їхніх структур і властивостей, технології термічної і хіміко-термічної обробки, зварювання, паяння та ливарного виробництва.
Призначений для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Може бути корисний для студентів технічних ВНЗ, учнів ПТНЗ, технічних коледжів і ліцеїв.

Бойчук В. М. Навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів різбленню деревини : навчальний посібник.   Вінниця : ВАТ «Ландо Лтд», 2007. 248 с.

Навчальний посібник відображає методику навчання учнів II III; різбленню деревини запропоновану автором.
На допомогу викладачам, студентам і учням деревообробних спеціальностей професійно-технічних і вищих навчальних закладів різних видів акредитації, вчителям трудового навчання, викладачам спеціальних дисциплін, майстрам виробничого навчання, керівникам гуртків, аматорам.


Бойчук В. М. Словник майстра з художньої обробки деревини: Навчальний посібник - Вінниця : ВАТ „Ландо Лтд", 2007. - 322 с.

Призначений для викладачів і студентів ВНЗ різних рівнів акредитації, учнів деревообробних спеціальностей професійно-технічних закладів, вчителів трудового навчання, викладачів спеціальних дисциплін, майстрів виробичого навчання, керівників гуртків, аматорів.

Цвілик С.Д. Обладнання швейного виробництва: Навчально-методичний посібник/ С.Д. Цвілик. -  Вінниця: ВДПУ, 2007. 95 с.

Навчально-методичний посібник складено на допомогу студентам очної та заочної форм навчання, які здобувають фах учителя технологій за напрямом підготовки 6.010103 «Технологічна освіта» у вивченні навчальної дисципліни «Обладнання швейного виробництва». Подано структуру та зміст навчальної дисципліни, методичні рекомендації до виконання контрольних робіт та зміст навчання окремих тем.
Для викладачів спеціальних дисциплін, науковців, студентів, здобувачів.

Р. С. Гуревич, О.Д. Дмитрик, М.Ю. Кадемія, М.М. Тютюнник. Організація навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах: для педагогічних працівників ПТНЗ, слухачів закладів післядипломної освіти, студентів педагогічних спеціальностей. Вінниця: ТОВ “Компанія «Зорг»” 2007. 210 с.

Упосібнику розкрито сутність, зміст і технологію  навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах.
Для керівників, викладачів, майстрів виробничого навчання, слухачів закладів післядипломної освіти, студентів, аспірантів.

Бойчук В. М. Художня обробка деревини: Навчальний посібник - Вінниця: ВАТ „Ландо Лтд", 2008. 322 с.

Призначений для викладачів і студентів ВНЗ різних рівнів акредитації, учнів деревообробних спеціальностей професійно-технічних закладів, вчителів трудового навчання, викладачів спеціальних дисциплін, майстрів виробичого навчання, керівників гуртків, аматорів.


А.Я. Матвійчук, В.Л. Стінянський Лабораторний практикум з електротехніки: навчально-методичний посібник. Вінниця, 2007. 124 с.

Наведені теоретичні відомості та методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з електротехніки. Лабораторні заняття з розділів «Електричні кола і їх параметри» та «Електровимірувальні прилади» подані в електронному варіанті на основі комп
ютерної програми EWB.
Призначення для студентів вищих педагогічних закладів не електротехнічних спеціальностей, технічних коледжів і ліцеїв, учнів ПТНЗ.

Гуревич Р.С.  Теорія і практика навчання в в професійно-технічих закладах: Монографія. Вінниця: ТОВ «Планер», Вінниця, 2009. 410 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні та методичні засоби організації навчання в професійно-технічних закладах (ПТНЗ ) . Розглянуто цілеутворення змісту освіти і навчання в ПТНЗ, схарактеризовано навчальний процес  у закладах профтехосвіти визначено шляхи здійснення наступності, інтеграції та диференціації змісту навчання,  опрацювання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовку високо кваліфікаційних робітників і молодших спеціалістів, розроблено зміст і технологію навчання в позаурочній роботі.
Для науково-педагогічних працівників, викладачів, майстрів виробничого навчання, керівників ПТНЗ, слухачів курсу післядипломної освіти, докторантів, аспірантів і студентів педагогічних і інженерно-педагогічних ВНЗ.

Атаманюк В. В., Шимкова І. В. Технологія конструкційних матеріалів: навчально-методичний посібник (для студентів напряму підготовки 6.010103 “Технологічна освіта”). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2009. 208 с.

Навчально-методичний посібник підготовлено з метою ефективної організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення технології конструкційних матеріалів, покращення самостійного засвоєння навчальної програми та оптимізації проведення аудиторних занять. Призначений для студентів, аспірантів та викладачів вищих педагогічних навчальних закладів. Може бути корисний для технічних ВНЗ, учнів ПТНЗ, технічних коледжів та ліцеїв.

Бойчук В. М., Кадемія М. Ю., Пінаєва О. Ю., Савчук І. В., Шевченко Л. С. Технології : термінологічний словник-довідник : вчителям трудового навчання (технологій) / упоряд. В. М. Бойчук, М. Ю. Кадемія, О. Ю. Пінаєва та ін .; за ред. д. пед. наук, професора P. С. Гуревича. - 2-е вид., доп. - Вінниця : ФОП Данилюк В.Г.; 2009. - 335с.

Подібне видання здійснюється в Україні вперше. У ньому представлено і систематизовано понад 3000 термінів, їх визначень і тлумачень, а також деякі відомості довідкового, етимологічного, історичного і практичного характеру з освітньої галузі «Технології», зокрема виробничі технології, технології підприємницької діяльності та інформаційні технології.

На допомогу вчителям трудового навчання (технологій), викладачам спеціальних дисциплін, майстрам виробничого навчання ПТНЗ, методистам навчальних закладів, керівникам гуртків, студентам педагогічних ВНЗ.

Гаркушевський В.С. Цвілик С.Д.Виконання розрахунково-технологічних завдань з навчальної дисципліни “ Різання матеріалів, верстати та інструменти”: Навчально-методичний посібник  / В.С. Гаркушевський, С.Д. Цвілик. - Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2009.- 98 с.

В посібнику наведено програмні вимоги щодо вивчення навчальної дисципліни. Запропоновано до розв
язання завдання з таких основних розділів: точіння, свердління, стругання, зенкування, фрезерування, зубонарізання, різьбонарізання, протягування, шліфування, заточка різального інструменту тощо. У задачах передбачено десять варіантів умов, що забезпечує можливість студентам працювати самостійно і виключає паралельне розвязання  однакових завдань. Для полегшення визначення способів розвязання задач наведено приклади з рішеннями. Це дає можливість вивчити методику, визначити послідовність і обсяг виконуваної роботи.
Для викладачів спеціальних дисциплін, науковців, студентів, здобувачів.

Бойчук В. М., Кадемія М. Ю., Пінаєва О. Ю., Савчук І. В., Шевченко Л. С. Технології : термінологічний словник-довідник : вчителям трудового навчання (технологій) / упоряд. В. М. Бойчук, М. Ю. Кадемія, О. Ю. Пінаєва та ін .; за ред. д. пед. наук, професора P. С. Гуревича. - 2-е вид., доп. - Вінниця : ФОП Данилюк В.Г.; 2010. - 357с.

Подібне видання здійснюється в Україні вперше. В ньому представлено і систематизовано понад 3000 термінів, їх визначень і тлумачень, а також деякі відомості довідкового, етимологічного, історичного і практичного характеру з освітньої галузі «Технології», зокрема виробничі технології, технології підприємницької діяльності та інформаційні технології.

На допомогу вчителям трудового навчання (технологій), викладачам спеціальних дисциплін, майстрам виробничого навчання ПТНЗ, методистам навчальних закладів, керівникам гуртків, студентам педагогічних ВНЗ.

Гаркушевський В.С. Цвілик С.Д. Основи сучасного виробництва: Навчально-методичний посібник/ В.С. Гаркушевський, С.Д. Цвілик. Вінниця :  ВДПУ, 2010. 145 с.

Навчально-методичний посібник складено на допомогу студентам очної та заочної форм навчання, які здобувають фах учителя технологій, профільного навчання і креслення за спеціальністю «Технологічна освіта» у вивченні навчальної дисципліни «Основи сучасного виробництва». Подано структуру та зміст навчальної дисципліни, визначено зміст навчання та напрацьовано методичні рекомендації до вивчення окремих тем.
Посібник може використовуватися під час  виконання контрольних робіт та при написанні курсових і дипломних робіт студентами денної  та заочної форм навчання.
Для викладачів спеціальних дисциплін, науковців, студентів, здобувачів.

Гуревич Р.С. Навчально-виховний процес у професійно-технічних закладах / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, Л.С. Шевченко / за ред. проф. Р.С. Гуревича. Вінниця: ТОВ «Планер», 2010. 330 с.

Навчальний посібник розкриває сутність, зміст і технологію навчально-виховного процесу в професійно-технічних закладах. Буде корисним студентам вищих навчальних закладів, які готуються до роботи в професійно-технічних закладах. Стане в пригоді викладачам ВНЗ, методистам, аспірантам і докторам.

Екологічне виховання на уроках трудового навчання. [навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»] / Укладач: Глуханюк В.М. Вінниця, 2011. 106 с.

У посібнику висвітлені теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти розв
язання проблем екологічного виховання молоді та  пропонуються цікаві й корисні з точки зору педагогіки технології екологічного-трудового виховання, що можуть бути використанні на уроках трудового навчання в загальноосвітній школі.

Шимкова І.В. Технологія виробництва конструкційних матеріалів: збірник тестових завдань для самоконтролю знань студентів (Частина І) Вінниця, ВДПУ, 2011. 64 с.     

Збірник підготовлено з метою ефективної організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення технології виробництва конструкційних матеріалів для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта», код напряму 6.010103,  освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр.

Бойчук В.М. Різьблення деревини (історія, методика, практика): Монографія/Передмова Ничкало Н.Г. Вінниця: ФОП Рогульська, 2011 316 с.: іл.


У монографії досліджено зміст і технологію навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів різьбленню деревини. Розглянуті напрями та  педагогічні умови підготовки майбутнього різьбяра, подано експериментально перевірені на практиці методики навчання різьбленню деревини за авторською класифікацією видів різьблення та з використанням комп
ютерних технологій у професійній підготовці різьбярів.
Для науково-педагогічних працівників, викладачів, майстрів виробничого навчання, аспірантів, магістрів, усіх, хто цікавиться різьбленням деревини.

Гаркушевський В.С., Цвілик С.Д. Теорія машин і механізмів: Навчально-методичний посібник / В. С. Гаркушевський, С.Д. Цвілик. -  Вінниця: ВДПУ, 2011. 85 с.

Посібник напрацьовано на допомогу майбутнім учителям технологій щодо вмілого та методично грамотного донесення до свідомості учня складних понять механічного руху технічних систем, мотивування зацікавленості учнів до оригінальних проблемних ситуацій з теорії машин і механізмів та спільного пошуку шляхів їхнього розвязання. Ці завдання можливо зреалізувати на основі певних сформованих професійних знань і вмінь педагога, в тому числі повязаних з успішним опануванням теорії й методики структурної побудови, кінематичного й динамічного аналізу механізмів і машин.
Для викладачів спеціальних дисциплін, науковців, студентів, здобувачів.

Цвілик С.Д.  Технологія швейного виробництва: навчально-методичний посібник/ С.Д.Цвілик. - Вінниця: ВДПУ, 2011. 160 с.

Навчально-методичний посібник складено на допомогу студентам денної та заочної форм навчання, які здобувають фах учителя технологій за напрямом підготовки 6.010103 «Технологічна освіта» у вивченні навчальної дисципліни «Технологія швейного виробництва». Подано структуру та зміст навчальної дисципліни, методичні рекомендації до виконання контрольних робіт та зміст навчання окремих тем.
Для викладачів спеціальних дисциплін, науковців, студентів, здобувачів.

Подолянчук С.В. Опір матеріалів. Розрахунково-графічні завдання. Навчально- методичний посібник. - Вінниця: ВДПУ, 2011. - 89 с.

Навчально-методичний посібник містить короткі теоретичні відомості, завдання, методичні вказівки, приклади та довідковий матеріал щодо проведення розрахунків при різних простих видах опору та визначення основних геометричних характеристик деталей механізмів, машин чи елементів конструкцій.
Рекомендується для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта».

Матвійчук А.Я. Електротехніка: навчально-методичний посібник / Матвійчук А.Я., В.Л. Стінянський; Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського. Вінниця, 2012. -143 с.

Наведені теоретичні відомості та методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з електротехніки. Лабораторні заняття з розділів «Електричні кола і їх параметри» та «Електровимірювальні прилади» подані в електронному варіанті на основі комп
ютерної програми EWB.
Призначений для студентів вищих педагогічних закладів освіти не електротехнічних спеціальностей напряму підготовки: «Технологічна підготовка», код напряму 6.010103, освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавр; «Фізика», код напряму 6.040203, освітньо -кваліфікаційний рівень бакалавр. Може бути корисний для студентів  технічних коледжів і ліцеїв, учнів ПТНЗ.

Охорона праці в галузі освіти. Навчально-методичний посібник / Гаркушевський В.С., Іванчук А.В., Матвійчук А.Я., Мельник М.В., Савчук І.В., Цвілик С.Д. Вінниця: 2012. - 130 с.

У посібнику наведені теоретичні відомості про 12 практичних занять з курсу «Охорона праці в галузі освіти» і контрольні питання для самостійної роботи  студентів педагогічних університетів різних спеціальностей.

Марущак О.В. Стандартизація, управління якістю і сертифікація : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / О.В. Марущак. Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. ? 72 с.

Навчально-методичний посібник містить зміст навчального матеріалу дисципліни «Стандартизація, управління якістю і сертифікація» та методичні рекомендації до вивчення тем, перелік питань для самоперевірки, теоретичні питання, задачі та тести для контролю знань студентів, приклади розв
язку задач, порядок, основні вимоги та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань, а також деяку довідникову інформацію та список рекомендованої літератури.
Для здобувачів кваліфікації «Вчитель технологій і креслення» напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта».

Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю., Романенко М.О. Ризики діяльності персоналу підприємств: особливості управління та економічне оцінювання : Монографія. Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2012. 272 с.

Монографію присвячено теоретико-методологічним та методичним засадам управління та економічного оцінювання ризиків діяльності персоналу підприємств. Розроблено метод оцінювання рівня ризику плинності кадрів методом поєднувального аналізу Ван Вестендорпа; удосконалено класифікацію ризиків діяльності персоналу; розвинуто причинно-наслідкову матрицю ризиків діяльності персоналу; сформовано методичні рекомендації для застосування аутстафингу; доведено необхідність та важливість формування нової теорії мотивації (R-теорія).
Монографію можна рекомендувати науковцям, підприємцям, менеджерам, фахівцям, студентам економічних спеціальностей та усім тим, хто цікавиться проблемами менеджменту.

Гуревич Р.С. Дипломні роботи: від бакалавра до магістра (для студентів педагогічних вищих навчальних закладів очної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр-спеціаліст-магістр»: навчально методичний посібник / Р. С. Гуревич, О.В. Шестопалюк, М.Ю. Кадемія. Вінниця. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: 2012. - 155 с.

Навчально-методичний посібник розкриває шляхи підготовки та головні положення щодо написання, обробки результатів, оформлення і захисту дипломних робіт студентами педагогічних вищих навчальних закладів (ВНЗ) очної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівнів «бакалавр-спеціаліст-магістр».
Призначений для випускників педагогічних ВНЗ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр-спеціаліст-магістр». Буде корисним керівникам, консультантам і рецензентам дипломних робіт.

Марущак О. В. Робочі машини. Теоретична механіка : Порадник до розвязування задач і виконання розрахунково-графічних робіт з розділу «Статика» : [навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки «Технологічна освіта»]. Вінниця : ТОВ «Поліграф», 2013. ? 84 с.

Навчально-методичний посібник містить загальні  методичні вказівки до розв
язування задач статики твердого тіла,  методичні вказівки до розвязування задач на рівновагу тіла під дією плоскої системи збіжних сил, системи довільно розміщених сил, приклади розвязування задач, задачі для самостійного розвязування;  питання для самоконтролю;  розрахунково-графічні завдання, методичні вказівки до виконання завдань і приклади;  а також деяку довідникову інформацію та список рекомендованої літератури.
Для здобувачів кваліфікації «Вчитель технологій і креслення» напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта».

Шимкова І. В. Посібник користувача ILIAS 4.3 / І. В. Шимкова. Вінниця : ВДПУ, 2013. 32 с.

Посібник призначений для тих, хто планує використовувати у процесі навчання засоби ILIAS 4.3. Розглянуто базові поняття та інтерфейс користувача системи. Наведено докладні інструкції щодо виконання основних операцій і налаштувань.
Може бути корисним для розробників електронних навчальних курсів, тьюторів та адміністраторів системи  ILIAS.

Як підготувати і захистити курсову роботу з теорії і методики технологічної освіти / Укладачі Р.С. Гуревич, С.Д. Цвілик, В.С. Гаркушевський, О.В. Марущак, Т.П. Зузяк, В.П. Король, Д.М. Лупяк. - Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2014. - 73 с.

Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», а також науковим керівникам для організації роботи студентів у підготовці до написання, складанні плану, формуванні тексту та оформленні курсової роботи.

Гуржій А.М. формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання засобом інформаційно-комунікаційних технологій: [монографія] / А.М. Гуржій, Р.С. Гуревич, Л.Л. Коношевський. - Київ-Вінниця ТОВ Фірми «Планер», 2015. - 466 с.

У монографії  розкрито теорію основи формування професійної комплектності майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Аналізуються засоби інформаційно-комунікаційних технологій для навчальної і самостійної роботи студентів. Охарактеризовано практичну діяльність педагогів і  студентів із метою формування та розвитку професійної компетентності майбутніх педагогів.  Описано застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх учителів трудового навчання.
Книга буде корисна викладачами педагогічних університетів, науковцям, які ведуть пошук шляхів поліпшення підготовки вчителів, докторантам, аспірантам, магістрантам, керівникам навчальних закладів.

Цвілик С.Д., Гаркушевський В.С., Лупяк Д.М. Методика навчання креслення: Навчально-методичний посібник/ С.Д.Цвілик, В.С.Гаркушевський., Д.М. Лупяк.   Вінниця: ВДПУ, 2015. 212 с.

Посібник рекомендовано студентам напряму підготовки «Технологічна освіта». Розкрито зміст і завдання курсу креслення, показано його роль у розвитку просторових уявлень та виявлено певні шляхи активізації пізнавальної діяльності школярів, розвитку їх самостійності і творчих здібностей з метою формування готовності до креативної діяльності в галузі виробництва. Подано основні методичні питання організації навчально-виховної роботи з креслення, методику викладу програмного матеріалу, систему перевірки знань учнів, методику проведення екскурсій, організацію факультативних занять, тематичних вечорів, олімпіад. Значної уваги в посібнику надано питанню засвоєння графічних знань, умінь та навичок в навчанні креслення. Важливим аспектом методики навчання креслення є визначення ролі графічних задач в навчанні, їх використання на етапах проведення уроків креслення, в організації самостійної роботи з виконання графічних і практичних робіт.
Для викладачів спеціальних дисциплін, науковців, студентів, здобувачів.


 
Назад к содержимому | Назад к главному меню