Facebook Youtube Instagram

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Основні питання наукової діяльності знайшли своє відображення у плані науково-дослідної роботи університету на 2019 рік. Традиційно цей план носить комплексний характер і складається з 6 розділів: підготовка науково-педагогічних кадрів; науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи; видавнича діяльність; науково-методичні заходи; міжнародна діяльність; наукове співробітництво з ВНЗ і науковими установами України.

Згідно з поданими пропозиціями у 2019 році передбачається захист 12 кандидатських і 7 докторських дисертацій, буде виконуватись 30 науково-дослідних робіт, заплановано видати понад 30 монографій, майже 120 підручників і навчально-методичні посібників, плануємо провести 35 наукових конференцій різних рівнів. Майже всі кафедри університету декларували активізацію міжнародної діяльності. Окремо варто сказати про наміри наших науковців популяризувати свої наукові здобутки шляхом публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.