Fb VSPU
VSPU.EDU.UA
ico-vspu
ВІННИЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ - ПЛЕКАЄ МУДРЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ!

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються з коштів державного та місцевого бюджетів у 2016-2017 н.р.

Упродовж 2016-2017 навчального року в університеті науковці виконували дві науково-дослідні роботи, що фінансувалися з коштів Державного бюджету і бюджету Вінницької обласної адміністрації, серед яких:

- одна фундаментальна науково-дослідна робота «Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти» (науковий керівник – проф. Акімова О.В.).

- одна прикладна науково-дослідна робота «Фізіологічне обґрунтування регламентів застосування стимуляторів та інгібіторів росту для регуляції карпогенезу та оптимізації продукційного процесу сільськогосподарських культур» (науковий керівник – проф. Кур’ята В.Г.).

Фундаментальна НДР є перехідною, прикладна НДР завершена наприкінці 2016 року. Обсяг фінансування за рахунок Державного бюджету склав 188 967 грн.

В ході виконання цих тем отримано ряд вагомих наукових результатів, які детально відображені в наукових звітах, і будуть активно використовуватись в подальшій науковій та навчальній роботі, зокрема:

- у процесі роботи над прикладним дослідженням під керівництвом проф. Кур’яти В.Г. розроблені оптимальні регламенти обробки регуляторами росту рослин олійних та овочевих пасльонових культур з метою оптимізації продукційного процесу і з урахуванням сучасних токсиколого-гігієнічних вимог. Експериментально доведено, що застосування регуляторів росту стимулюючого та ретардантного типів призводить до підвищення продуктивності культур томатів (на 19-27%), перцю солодкого (на 14-28%), картоплі, баклажанів (на 11-29%), збільшення вмісту олії в насінні олійних культур (на 15-18%), поліпшення якості рослинних олій. Одночасно встановлено, що застосування запропонованих технологій не призводить до накопичення залишків препаратів понад дозволених норм. Результати дослідження підтверджені численними актами впровадження з сільськогосподарських підприємств, кількома патентами на корисні моделі, публікаціями в зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях. У грудні 2016 року виконання теми завершено.

Дослідники фундаментальної теми під керівництвом проф. Акімової О.В. на основі теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену компетентності у вітчизняній і зарубіжній педагогіці уточнили сутність загальнопедагогічної компетентності вчителя, її значення в структурі професійної компетентності; обґрунтували сучасні вимоги до загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів у контексті становлення європейського простору вищої освіти; визначили структуру, критерії, показники та рівні загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя; обґрунтували організаційно-педагогічні принципи формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. Тема завершується у грудні 2017 року.

Наші науковці використовують й інші можливості залучити державні кошти на фінансування НДР. Так у межах реалізації програми Вінницької обласної ради «Розробка та впровадження інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність і навчально виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний європейський простір та реалізацію основних програмних заходів по енергозбереженню в навчальних закладах» викладачами кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті був отриманий грант у розмірі 40 000 грн. на виконання проекту «Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування» (науковий керівник проекту – проф. Гуревич Р.С.).

Ми не полишаємо активної співпраці з місцевими органами виконавчої влади, виконуючи актуальні з наукової і важливі із соціальної точки зору НДР. Так, упродовж одинадцяти років науковці факультету історії, етнології і права виконують науково-дослідну роботу з написання «Зводу пам’яток історії та культури Вінницької області» (керівник – проф. Зінько Ю.А.). Обсяг фінансування у звітному році склав 13 000 грн.

Також за підтримки Вінницької міської ради викладачами факультету історії, етнології і права розробляється проект з вивчення культурно-історичного розвитку Вінниці «Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього» (керівник – проф. Коляструк О.А.). Обсяг фінансування проекту у 2017 році складає 39 000 грн.

Співробітники кафедри географії природничо-географічного факультету виграли грант від Вінницької міської ради на створення локальної схеми екомережі міста Вінниці в обсязі 699 000 грн. (керівник – доц. Яцентюк Ю.В.), а також грант від Могилів-Подільської районної адміністрації на розробку проекту екомережі Могилів-Подільського району як основи для планування території та поліпшення стану його довкілля в обсязі 114 000 грн. (керівник – доц. Яцентюк Ю.В.).

Обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів Вінницької області, міста Вінниці та районних адміністрацій – 905 000 грн.

Таким чином, у 2016-2017 навчальному році загальний обсяг надходжень для фінансування науково-дослідних робіт з усіх джерел становить понад 1 094 000 грн.