Facebook Youtube Instagram

Одним з найважливіших напрямів наукової діяльності університету є підготовка науково-педагогічних кадрів. У звітному році ситуація із захистом виглядає трохи незвично, адже докторських дисертацій було захищено більше, ніж кандидатських.


Упродовж 2018 року викладачами ВДПУ захищено загалом 10 дисертацій, з них 6 докторських – Кононенко Валерій Васильович (кафедра правових наук та філософії), Шпортун Оксана Миколаївна (кафедра психології та соціальної роботи), Клочко Оксана Віталіївна (кафедра математики та інформатики), Зузяк Тетяна Петрівна (кафедра технологічної освіти, економіки та БЖД), Мисліцька Наталія Анатоліївна (кафедра фізики, методики навчання фізики, астрономії), Столяренко Олена Вікторівна (кафедра педагогіки та професійної освіти), а також 4 кандидатських дисертацій: Габа Ірина Миколаївна (кафедра психології та соціальної роботи), Жовнич Олеся Володимирівна (кафедра методики навчання іноземних мов), Волохата Катерина Миколаївна (кафедра дошкільної та початкової освіти), Лавренчук Ярослав Юрійович (кафедра англійської філології).

Отже, на факультеті дошкільної, початкової освіти та мистецтв захищена 1 кандидатська дисертація, на факультеті історії, етнології і права – 1 докторська, на факультеті іноземних мов – 2 кандидатські, в навчально-науковому інституті педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації – 2 докторські та 1 кандидатська, на факультеті математики, фізики і технологічної освіти – 3 докторські дисертації. До речі, це єдиний факультет, в якому усі 100% штатних викладачів мають науковий ступінь доктора або кандидата наук.

Відзначаємо зусилля наших провідних науковців щодо підготовки докторів і кандидатів наук з числа викладачів нашого університету. Так, за звітний період під їхнім керівництвом було захищено 4 з 10 дисертацій, зокрема під керівництвом академіка Гуревича Р.С. – 2 докторські дисертації, професора Заболотного В.Ф. – 1 докторська дисертація, доцента Блажка О.А. – 1 кандидатська.

Також під керівництвом академіка Гуревича Р.С., професорів Фурмана Ю.М., Денисика Г.І., Коломієць А.М., Акімової О.В., Мельничука О.А., Кадемії М.Ю., Фрицюк В.А., Павликівської Н.М., Завальнюк І.Я., Бойчука В.М. та інших викладачів захистили дисертації випускники докторантури, аспірантури та офіційні здобувачі ВДПУ, які є співробітниками інших освітніх закладів України.

Упродовж звітного року Міністерством освіти і науки України вчене звання професора було присвоєно Швець Ірині Борисівні, а вчене звання доцента викладачам Богуславській В.Ю., Пахальчук Н.О., Дяченко А.А., Попроцькій І.В., Швець О.П., Копняк Н.Б., Старовойт Л.В., Шпортун О.М., Імбер В.І., Кізім С.С., Матвійчуку О.А., Гороф’янюк І.В. Атестаційні справи Нестерової С.Ю., Сидоренко Ж.В., Кобисі В.М. будуть розглядатись на грудневому засіданні комісії МОН. Рішенням Вченої ради звання професора ВДПУ було присвоєне доцентам Лазаренко Н.І., Коношевському Л.Л., Лапшиній І.М.

Загалом ситуація з якістю кадрового забезпечення є доволі динамічною – частка викладачів з науковими ступенями та званнями стрімко зросла з 71 % – у 2015 році до 81 % – у 2018 році.


Як зазначалося вище, стовідсотково «захищеними» є усі 4 кафедри факультету математики, фізики та технологічної освіти, а також кафедри української літератури, медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації, історії та культури України, всесвітньої історії, педагогіки і професійної освіти, інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

В розрізі структурних підрозділів ситуація виглядає наступним чином:


Підготовці висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів в університеті сприяє робота спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 ? теорія і методика професійної освіти, 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Упродовж 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Д 05.053.01 захищено 24 дисертації (4 – докторські; 20 – кандидатських), 3 докторські за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 1 докторська за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика професійної освіти; 15 кандидатських за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 5 за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. Серед здобувачів наукових ступенів троє – викладачі університету (Клочко О.В., Столяренко О.В., Волохата К.М.).

Загалом упродовж 15 років функціонування спеціалізованої вченої ради докторські та кандидатські дисертації в ній захистили 306 вчених, 83 з яких – співробітники ВДПУ.

Значною мірою на якість наукового потенціалу ВДПУ впливає наявність аспірантури, яка функціонує з 9 спеціальностей (011 Науки про освіту, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 017 Фізична культура і спорт, 032 Історія та археологія, 035 Філологія, 053 Психологія, 091 Біологія, 103 Науки про Землю та докторантура з 3-х спеціальностей: 011 Науки про освіту, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 103 Науки про Землю) та докторантури за 3 спеціальностями. У звітному році в аспірантурі ВДПУ на всіх формах навчалися 128 аспірантів, з них 57 – з відривом від виробництва, 71 – без відриву). 15 аспірантів навчалися за рахунок бюджетного фінансування, всі інші – за рахунок коштів фізичних осіб. Також здійснюється підготовка 2-х докторантів. Керівництво аспірантами та докторантами здійснюють 24 доктори наук і 31 кандидат наук, які є штатними працівниками університету, та 2 доктори наук з інших закладів вищої освіти та наукових установ України. Також за кафедрами закріплені 35 офіційних здобувачів ступеня доктора та кандидата наук. Як видно з рисунку, у 2018 році загальна кількість аспірантів є найбільшою за останні 5 років.


Важливим напрямом у вирішенні проблем розвитку потенціалу педуніверситету є стажування науково-педагогічних працівників. Упродовж звітного року, згідно із затвердженим планом, 57 науково-педагогічних і педагогічних працівників університету підвищили свою кваліфікацію на базі провідних вітчизняних наукових установ і закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації.

В свою чергу, викладачі ЗВО I-IV рівнів акредитації з різних куточків України проходять стажування на базі Вінницького педуніверситету. У звітному році 53 наших колеги з інших закладів підвищили кваліфікацію у ВДПУ, 21 з яких – на платній основі.

Окремого схвалення заслуговують 54 наших колеги, які загалом пройшли 65 стажувань на базі закордонних наукових установ та навчальних закладів Польщі, Німеччини, Канади, Чехії, Словаччини, Білорусі, Ізраїлю та інших.

У 2018 році на базі університету проведено 38 наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня, у яких загалом взяли участь понад 2300 вітчизняних і зарубіжних науковців. На малюнку добре видно, що звітний рік є «найурожайнішим» на наукові заходи.