Facebook Youtube Instagram

Перелік штатних науково-педагогічних працівників, які мають публікації у періодичних виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus або Web of Science Core Collection (із переліком цих публікацій)

Найбільш творчою і цікавою в плані самореалізації науковця є видавнича діяльність викладачів, яка в нас традиційно досить інтенсивна. Загалом упродовж 2018 року опубліковано 2076 одиниці наукової і навчально-методичної продукції загальним обсягом 2480 ум. др. арк. (рис. 10). Зокрема, наші науковці долучились до написання 65 монографій (в тому числі кількох колективних), 104 підручників і посібників, в тому числі 2 рекомендовані МОН України (проф. Лапшина І.М. «Русский язык. Букварь. Учебник для 1 класса. Часть 1», проф. Лапшина І.М. «Русский язык. Букварь. Учебник для 1 класса. Часть 2»), а також 2 підручники для вищої школи (доц. Кароєва Т.Р. «Історична бібліографія», доц. Зузяк Т.П. «Педагогічна освіта на Поділлі (кінець XVIII – початок ХХ століття). Хрестоматія»). На одного викладача в середньому припадає наукової і навчально-методичної продукції обсягом 6,37 у.д.а.

Опублікувано понад 1000 статей, серед яких 25 у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS, 39 – Web of Science, 249 – Copernicus, 140 статей в інших закордонних фахових виданнях, 274 – в інших вітчизняних фахових виданнях. Також презентовано понад 700 тез доповідей на вітчизняних та закордонних наукових конференціях. Як бачимо на малюнку, видавнича активність викладачів університету перебуває на високому рівні попередніх років, проте зауважимо, що кількість публікацій у виданнях, які індексуються наукометричними базами, стрімко зростає.


Значно збільшилась, як видно з діаграм, кількість праць у виданнях, що індексуються найпрестижнішими світовими базами Scopus і WoS. За 2018р. всього 64 праці, з них – 25 у Scopus і 39 у WoS.


У 2017 р. вперше МОН України затребувало статистику, від якої залежала кількість бюджетних місць у магістратурі, а саме: скільки у ВДПУ є викладачів, які мають не менше 5 праць у базах Scopus і WoS. Літом 2018 р. таких викладачів у нас було 10 і це дало змогу одержати окремим спеціальностям бюджетні місця. Станом на грудень 2018 року маємо 13 таких науковців (плюс 5 по 4 статті):


Зокрема, за 2018 рік у базах Scopus і WoS найбільше статей надрукували: Костюкевич В. М. – 9, Кур’ята В. Г. – 6, Брезденюк О.Ю., Гаврилова Н. В., Грузевич І. В., Сулима А. С., Фурман Ю. М. – по 4; Голюк О. А, Коломієць А.М., Лазаренко Н.І. – по 3.

Маємо ще багато викладачів, у яких по 4, 3, 2 і 1 праці в цих базах. Дякуємо всім цим викладачам за їх активність і закликаємо усіх інших викладачів скерувати свої публікаційні зусилля в цьому напрямі хоча б тому, що від таких показників нині залежить не лише набір у магістратуру, а й рейтингові показники університету загалом, а також ліцензування та акредитації.

Завдяки публікаційній активності працівників університету в Scopus та Web of Science у цьому році нам продовжили доступ до цих баз, що дає можливість бачити профілі та показники наукової продуктивності окремих працівників і університету в цілому. Вже маємо 15 викладачів з ненульовими значеннями індекса Гірша хоча б одній із цих баз, а в Костюкевича В. М. і Коломієць А. М. наявні індекси в обох базах.


Наразі найбільше значення (h=3) індекса цитування в Scopus є у В. М. Костюкевича і h=3 у Web of Science має В. Г. Курята. Їх профілі представлено на слайдах.

Профіль проф. Костюкевича В.М. в базі SCOPUS.


Профіль проф. Кур’яти В.Г. в базі Web of Science.


Впевнені, що і в цих базах наші показники зростатимуть.

Наші викладачі входять до редакційних колегій закордонних фахових видань. Професор Шахов В.І. є членом редакційної колегії наукових видань закладу суспільної педагогіки та освіти Міжнародного інституту освітніх наук в м. Щецині, Шльонського Університету в м. Катовіце та секції «Педагогіка» наукового бюлетеня університету м. Хелм (Польща) (індексуються базою Copernicus). Викладач кафедри англійської філології Забужанська І.Д. є членом редакційної колегії журналу «Legeartis. Language yesterday, today, tomorrow» (індексується базою Web of Science). Проф. Коломієць А.М. входить до складу редколегії наукового видання «Information Technologies and Learning Tools», що індексується базою Web of Science, а старший викладач Щепотіна Н.Ю. – до редколегії наукового журналу «Human Movement», що індексується базою Scopus.

Окрім того, наші науковці беруть участь у підготовці колективних монографій спільно із закордонними вченими, зокрема:

  • «European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland» (проф. Лазаренко Н.І., проф. Завальнюк І.Я., доц. Каплінський В.В., доц. Голюк О.А., доц. Пахальчук Н.О., доц. Богатько В.В.);
  • «Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine» (проф. Крутій К.Л., доц. Голюк О.А., доц. Родюк Н.Ю., доц. Любчак Л.В., доц. Кізім С.С., доц. Хоцянівська І.В., доц. Колядич Ю.В., доц. Теплова О.Ю., ст. викл. Дабіжа Л.П.);
  • «Sustainable education as a way of bringing people together – multiple stories from Europe and about Europe» (проф. Акімова О.В., доц. Столяренко О.В., доц. Холковська І.Л., доц. Галузяк В.М., доц. Дмітренко Н.Є., доц. Каплінський В.В., ст. викл. Губіна С.І.);
  • «Professional competency of modern specialist: means of formation, development and improvement» (доц. Петрова А.П., доц. Подзігун О.А.);
  • «Information and Innovation Technologies in Education» (доц. Дмітренко Н.Є.).

Показниками наукової продуктивності є індекси цитувань. За даними бібліометрики української науки у базі Google Scholar на кінець 2018 року індекс Гірша ВДПУ становить h=49. Таке велике значення індексу цитування уможливило нашому університету поділити 39–40-е місце серед 152 зареєстрованих у Google Scholar установ.


На значення цього показника наразі вже впливають праці, на які є більше 49 посилань, зокрема: Р.С. Гуревича, В.М. Костюкевича, В.Г. Кур’яти, Г.І. Денисика, М.Ю. Кадемії, А. І. Драчука, О.А. Шевчук, А.М. Коломієць, О. В. Акімової, О. М. Куцевол, В. І. Шахова, В. Ф. Заболотного, В. І. Імбер, І. Я. Завальнюк, В. М. Галузяка, К. Л. Крутій та інших.


Найбільші показники мають: Костюкевич В.М. (h=21), Гуревич Р.С. (h=19); Кур’ята В.Г. (h=16), Денисик Г.І. (h=13), Кадемія М.Ю. (h=12) та інші.

Упродовж року зростали індивідуальні значення h-індексу й у більшості інших викладачів. Найбільші зрушення в цих показниках мають:


Зростання середнього значення індексу цитувань по ВДПУ за 2018 рік представлено на графіку.


Значно зменшилась кількість викладачів (всього 50), у яких індекс цитувань дорівнював нулю. Ці кількісні зміни сприяли поступовому зростанню середнього значення h упродовж року з 2,1 ? 2,8.

Окремо звертаємо увагу на індекси цитувань наших фахових видань

Для підвищення цитованості наших працівників у 2018 році було вирішено поліпшити доступ науковців усього світу до профілів наших видань. Працівники інформаційного центру ВДПУ на чолі з Уманцем В.О. створили сайти цих видань у системі OJS (Open Journal Systems).


У системі реалізовано багатомовний інтерфейс доступу до профілів видань, зокрема, англійською та польською мовами. На малюнку представлені профілі деяких фахових видань у відкритій журнальній системі OJS (Open Journal Systems).


Завдяки системній та систематичній роботі фахівців ІОЦ ВДПУ спільно з редакціями фахових видань щодо наповнення системи, можемо стверджувати, що відвідуваність сайту значно підвищилась. Ось дані по відвідувачам з різних країн:


На цитованість праць науково-педагогічних працівників значно впливає і створений у ВДПУ репозитарій, який налічує наразі понад 3500 назв наукових публікацій. Практика показує, що праці з нашого репозитарію активно цитують викладачі і навіть студенти з інших ЗВО України, а також науковці з інших країн.

Про міжнародне визнання наших фахових видань свідчить їх реєстрація в міжнародній наукометричній базі Copernicus, де вже на сьогодні проіндексовані три наших фахових видання. Це є хорошою основою для того, щоб розпочати процес підтвердження цих видань фаховими за новими вимогами.


Видання «Наукові записки ВДПУ. Серія: Філологія (мовознавство)» наразі перебуває на стадії оцінювання.