Переглядів: 248724

Кафедра історії та культури України

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-88.Кафедра історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського створена в травні 1991 р. на базі колишньої кафедри історії СРСР і УРСР. Її створення відбулося на хвилі перебудови і демократизації суспільства, що супроводжувалося значним зростанням інтересу до минулого народу. Поштовхом до її створення послужило соціально-національне замовлення, зумовлене демократичними процесами, що відбувалися в країні починаючи з середини 80-х рр. ХХ ст.

Становлення кафедри ґрунтувалося на багатолітньому досвіді і науковій традиції, закладеній відомим український істориком, доктором історичних наук, професором І. Г. Шульгою.


Склад кафедри на початок 2019-2020 н. р.:

Коляструк Ольга Анатоліївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри;

Романюк Іван Миронович – доктор історичних наук, профессор;

Кароєва Тетяна Робертівна – доктор історичних наук, доцент;

Степанчук Юрій Степанович – доктор історичних наук, професор;

Войнаровський Анатолій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент;

Гребеньова Валентина Олександрівна – кандидат історичних наук, ст. викладач;

Гусєв Сергій Олексійович – кандидат історичних наук, доцент;

Жмуд Наталка Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент;

Косаківський Віктор Афанасійович – кандидат історичних наук, доцент;

Криворучко Олександр Іванович – кандидат історичних наук, доцент;

Кузьмінець Наталя Петрівна – кандидат історичних наук, доцент;

Мельничук Тетяна Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент;

Стадник Олена Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент;


Колектив кафедри історії України забезпечує викладання 9 нормативних навчальних курсів, 3 спецкурси. Зокрема забезпечується читання таких навчальних дисциплін, як:

• Археологія України

• Історія України

• Історичне краєзнавство / Історія рідного краю

• Історія світової культури/Проблеми сучасної культурології

• Історія етнології

• Історіографія та джерелознавство історії України

• Екскурсійна робота/Етика і естетика

• Етнологія України

• Етнографія України

• Етнопедагогіка

• Методика навчання українознавства

• Методика екскурсійної роботи

• Основи етнології

• Основи педагогічної майстерності

• Сучасні проблеми етнології

• Спеціальні історичні дисципліни

• Туристичне краєзнавство

• Шкільний курс історії та методика його навчання

Весь комплекс навчальної та навчально-методичної роботи з студентами колектив кафедри проводить за вимогами Болонської системи, відповідно до навчальних планів й на основі типових навчальних і робочих програм, а також навчальних програм розроблених і схвалених кафедрою історії України, вченими радами ІІЕП та університету.

Для ритмічного та систематичного проведення навчальної роботи з студентами кафедра історії України тісно співпрацює з усіма дирекціями, деканатами, гуманітарними кафедрами та іншими підрозділами університету, що сприяє належному забезпеченню відповідно до вимог вищої школи та орієнтації її високі якісні показники. Зусиллями викладачів кафедри систематично оновлюється або заново розробляються навчальні, робочі програми і плани з урахуванням змін й доповнень у навчальних планах різних спеціальностей і форм навчання.

Викладачі кафедри значну увагу приділяють методичному забезпеченню самостійної роботи студентів. Для цього з кожної навчальної дисципліни створені навчально-методичні комплекси, а для поточного контролю - контрольні завдання та модульні контрольні роботи. Крім того, систематично готуються, доповнюються та оновлюються тексти лекцій, плани практичних занять. Викладачі кафедри намагаються допомогти, щоб із кожної теми, з усіх дисциплін, які читаються, були підготовлені методичні рекомендації.

Особливу увагу кафедра приділяє виконанню студентами курсових і дипломних робіт. Для цього викладачі щорічно розробляють відповідну тематику, методичні поради і вимоги щодо їх належного виконання та оформлення, критерії оцінювання тощо.

Лише впродовж останніх трьох років під керівництвом викладачів кафедри було підготовлено і захищено 78 дипломних робіт, з них 29 магістерських.

Науково-дослідна робота

У багатогранній діяльності кафедри чільне місце посіла науково-дослідна робота, що проводиться в органічній єдності з навчально-виховним процесом і одночасно виступає невід’ємною складовою і пріоритетною сферою розвитку кафедри, інституту історії, етнології і права, колективу університету загалом. Вона проводиться в рамках виконання загальної колективної теми «Поділля в контексті української історії» (керівник професор І.М. Романюк). У рамках наукової школи кафедра активно розвиває творче співробітництво з багатьма науковими історичним школами наукових установ і вишів України, Білорусії, Республіки Польща тощо. Така тенденція знаходить своє вираження в результатах науково-дослідної роботи. Науково-дослідною роботою на кафедрі історії України охоплені всі науково-педагогічні працівники і аспіранти. Лише за останні п’ять років викладачами кафедри загалом опубліковано 403 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2 підручників з грифом МОН, 35 посібників, з них 4 з грифом МОН України. За цими цифрами стоять конкретні викладачі і аспіранти кафедри історії України. Слід наголосити, що в наукових студіях кафедри важливе місце посідають історико-краєзнавчі дослідження. Ними займаються майже всі викладачі, аспіранти і здобувачі кафедри. Сприяє цьому тісна співпраця з Державним архівом Вінницької області, центром дослідження історії Поділля Інституту історії України при Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка, національною спілкою правознавців України. Чимало викладачів кафедри беруть учать у створенні таких багатотомних видань, як «Книга пам’яті», «Реабілітовані історії» тощо.

Справжнім засобом демонстрації наукових сил і здобутків історичної науки, можливості спілкування вчених, початкуючих дослідників, школою апробації нових наукових результатів істориків є проведення з ініціативи факультету, університету на його базі міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових конференцій.

Кафедра історії України багато зусиль докладає задля якісних структурних змін і трансформацій як факультету, так і навчального закладу загалом. Колектив кафедри історії України сповнений сил і наснаги продовжувати свою багатогранну діяльність, спрямовану на підготовку національних кадрів вищої кваліфікації. Кафедра вносить істотний внесок у відновлення історичної пам’яті нашого народу та відродження національних духовно-культурних цінностей.

Наукова робота кафедри зосереджена на досліджені теми «Актуальні проблеми історії України і Поділля» (науковий керівник – проф. І. М. Романюк). Колектив кафедри неодноразово виступав ініціатором і організатором багатьох наукових конференцій, різноманітних навчальних заходів та педагогічних новацій. Значна увага приділяється студентській науковій роботі, охороні історичних пам’яток, проведенню студентських конкурсів та олімпіад.

У багатогранній діяльності кафедри чільне місце посідає науково-дослідна робота, що проводиться в органічній єдності з навчально-виховним процесом і є невід’ємною складовою і пріоритетною сферою розвитку кафедри, факультету історії, етнології і права, колективу університету загалом. Вона проводиться в рамках виконання загальної колективної теми «Поділля в контексті української історії» (керівник професор І.М. Романюк). У рамках наукової школи кафедра активно розвиває творче співробітництво з багатьма науковими історичним школами наукових установ і вишів України, Білорусії, Республіки Польща тощо. Така тенденція знаходить своє вираження в результатах науково-дослідної роботи. Науково-дослідною роботою на кафедрі історії України охоплені всі науково-педагогічні працівники і аспіранти. Лише за останні п’ять років викладачами кафедри загалом опубліковано 403 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2 підручників з грифом МОН, 35 посібників, з них 4 з грифом МОН України. За цими цифрами стоять конкретні викладачі і аспіранти кафедри історії України. Слід наголосити, що в наукових студіях кафедри важливе місце посідають історико-краєзнавчі дослідження. Ними займаються майже всі викладачі, аспіранти і здобувачі кафедри. Сприяє цьому тісна співпраця з Державним архівом Вінницької області, центром дослідження історії Поділля Інституту історії України при Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка, національною спілкою краєзнавців України. Чимало викладачів кафедри беруть учать у створенні таких багатотомних видань, як «Книга пам’яті», «Реабілітовані історії» тощо.

Справжнім засобом демонстрації наукових сил і здобутків історичної науки, можливості спілкування вчених, початкуючих дослідників, шкалою апробації нових наукових результатів істориків є проведені з ініціативи інституту, університету на його базі міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових конференцій.

Справжнім засобом демонстрації наукових сил і здобутків історичної науки, можливості спілкування вчених, початкуючих дослідників, шкалою апробації нових наукових результатів істориків є проведені з ініціативи інституту, університету на його базі міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових конференцій.

2019 - 2020 © ВДПУ