Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікаціїЗагальна Інформація

Наймолодший в університеті інститут, заснований у 2016 році. Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (ННІПППФВК) Вінницького державного педагогічного університету (ВДПУ) імені Михайла Коцюбинського створений шляхом реорганізації інституту магістратури, аспірантури, докторантури та приєднання до складу інституту кафедр педагогіки і психології на підставі рішення вченої ради ВДПУ від 15.06.2016р.(протокол № 17) і наказу ректора « Про реорганізацію структурних підрозділів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського» ( наказ № 95од від 17.06.2016р.). Навчально – науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації є базовим навчально-науковим структурним підрозділом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бакалаврів, спеціалістів і магістрів з педагогіки, психології,професійної освіти, соціальної роботи, підготовки фахівців вищої кваліфікації : докторів філософії та докторів наук .У своїй діяльності ННІПППФВК керується чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, Правилами внутрішнього розпорядку Вінницького педуніверситету та Положенням про навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

Мета та основні напрями діяльності

ННІПППФВК ВДПУ створено з метою проведення цілеспрямованої роботи щодо реалізації стратегічних завдань держави у сфері розбудови національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-економічних умов життя сучасного суспільства, інтеграцію в європейське і світове співтовариства на основі проведення цілеспрямованої освітньої, навчальної, наукової, виховної, методичної, організаційної, інноваційної та інформаційної діяльності у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців з педагогіки , психології,професійної освіти в галузі інформаційних технологій, соціальної роботи підготовки фахівців вищої кваліфікації ( докторів філософії, докторів наук ).

Основні напрями діяльності ННІПППФВК

В освітній діяльності:

У навчально-виховній діяльності:

У профорієнтаційній діяльності:

У науковій, методичній і міжнародній діяльності:

В організаційній та інформаційній діяльності:

Завдання, права та обов'язки

Головними завданнями ННІПППФВК є:

ННІПППФВК має право в межах чинного законодавства і даного Положення:

ННІПППФВК несе відповідальність за:

Структурно ННІПППФВК представлений за схемою:

Схарактеризуємо далі функції директора, його заступників, структурних підрозділів ННІПППФВК:

Директор ННІПППФВК:

Директор ННІПППФВК зобов'язаний забезпечити:

Директор ННІПППФВК має трьох заступників: з навчальної роботи - перший заступник, з науково-дослідної роботи, з виховної роботи, які виконують обов’язки на умовах суміщення з основною посадою професорсько-викладацького складу. Заступників директора ННІПППФВК призначає на посаду ректор педуніверситету за поданням директора ННІПППФВК на умовах, визначених чинним законодавством про вищу освіту для заступників декана факультету та Статуту і Положень педуніверситету. За відсутності директора ННІПППФВК його обов'язки виконує заступник з навчальної роботи - перший заступник або (за поданням директора) інший заступник. Розподіл обов'язків між заступниками директора здійснює директор ІННІПППФВК.

Структура навчально–наукового інституту

ННІПППФВК є структурним підрозділом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. До його складу входять три кафедри: педагогіки і професійної освіти, психології та соціальної роботи, інноваціних та інформаційних технологій в освіті.

До складу ННІПППФВК можуть входити інші підрозділи педуніверситету, які мають відповідний фаховий напрям діяльності в сфері освіти і науки ННІПППФВК.

До складу ННІПППФВК можуть входити методичні кабінети, центри , науково-дослідні лабораторії та ін.

ННІПППФВК для проведення діяльності у встановленому порядку може створювати кафедри, відділення та інші підрозділи.

Структурні підрозділи діють згідно з відповідними Положеннями за погодженням з ректорем педуніверситету.

Органи управління ННІПППФВК:

Конференція трудового колективу ННІПППФВК.

Вищим органом громадського самоврядування ННІПППФВК є конференція трудового колективу інституту. Конференція скликається в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

До складу конференції трудового колективу входять члени вченої ради ННІПППФВК, представники професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжний персонал і співробітники структурних підрозділів ННІПППФВК (не менше 75 відсотків загальної чисельності делегатів конференції становлять науково-педагогічні працівники ННІПППФВК).

Конференція трудового колективу вирішує найважливіші питання щодо діяльності ННІПППФВК:

Вчена рада ННІПППФВК.

Вчена рада ННІПППФВК - вищий орган колегіального розгляду основних питань навчальної, наукової, виховної, методичної, інформаційної та профорієнтаційної діяльності, кадрової та господарської роботи. Склад вченої ради затверджує наказом ректор педуніверситету за поданням директора ННІПППФВК.

До складу вченої ради входять за посадами: директор, заступники директора, керівники основних структурних підрозділів ННІПППФВК , а також провідні працівники ННІПППФВК, які працюють у ньому на постійній основі. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу ННІПППФВК за поданням завідувачів кафедр, на яких вони працюють. До складу вченої ради можуть бути обрані провідні вчені та працівники педуніверситету, інших установ та організацій України. Не менше як 75 відсотків загальної кількості складу вченої ради ННІПППФВК мають становити науково-педагогічні працівники ННІПППФВК.

Вчений секретар вченої ради ННІПППФВК призначається директором ННІПППФВК з числа фахівців, які мають науковий ступінь, вчене звання і досвід навчальної, наукової та організаційно-методичної роботи.

Вчена рада ННІПППФВК:

Працівники ННІПППФВК

Працівниками ННІПППФВК є директор, заступники директора, керівники та заступники керівників підрозділів, відділів, завідувачі кафедр, професори, доценти, викладачі та старші викладачі, асистенти та допоміжний персонал підрозділів ННІППППФВК, а також співробітники педуніверситету, які співпрацюють на договірних засадах у межах прав і обов'язків, обумовлених трудовою угодою (контрактом).

Прийом на роботу і звільнення з роботи працівників ННІПППФВК здійснює ректор педуніверситету згідно з чинним законодавством за пропозицією директора ННІПППФВК. Трудові відносини з працівниками ННІПППФВК регулюють закони України і Статут педуніверситету. На працівників ННІПППФВК поширюються всі права та пільги, що передбачені чинним законодавством України для працівників системи освіти і науки України та Колективним договором педуніверситету. До числа здобувачів вищої освіти ННІПППФВК приймаються особи з повною загальною середньою освітою, молодші спеціалісти, молодші бакалаври, особи з вищою освітою, які пройшли за конкурсом. Навчання студентів здійснюється з відривом та без відриву від виробництва. Здобувачам вищої освіти , які навчаються за денною формою, за встановленим порядком виплачується стипендія. Здобувачам вищої освіти , які не проживають у місті Вінниці і потребують житла, надається місце в гуртожитку в установленому порядку. Студенти беруть участь в діяльності ННІПППФВК і мають права, передбачені Статутом педуніверситету. Студенти зобов’язані в установлені терміни виконувати навчальні плани та додержуватись правил відповідно до Статуту педуніверситету, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та Положення про поточний та семестровий контроль у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Фінансово-господарська діяльність

Кошти ННІПППФВК є складовою частиною педуніверситету, що формуються із:

Міжнародна, зовнішньоекономічна діяльність

Міжнародна, зовнішньоекономічна діяльність здійснюється згідно з чинним законодавством України, Статутом та відповідними Положеннями педуніверситету. ННІПППФВК аналізує і прогнозує світовий рівень навчальних програм, розвиток науково-методичних досліджень за своїм профілем, організовує конференції, семінари, виставки наукових та методичних досягнень, бере участь у наукових форумах та виставках за кордоном. ННІПППФВК проводить обмін ученими та фахівцями, реалізує результати своїх наукових досліджень та розробок. ННІПППФВК встановлює навчальні та наукові зв'язки з установами, організаціями та фірмами зарубіжних країн, проводить з ними консультаційні, рекламні та інші роботи, здійснює придбання сучасного обладнання.