Facebook Youtube Instagram

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Реалізовуючи основні завдання розвитку особистості майбутнього конкурентоспроможного фахівця з вищою професійною освітою, високою культурою, якостями громадянина-патріота, інтеліґента, соціально активної особистості, формування у студентів гуманістичних цінностей у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського сформована власна Система виховної роботи, яка покладена в основу реалізації освітнього процесу й постійно наповнюється новими підходами і формами цілеспрямованих заходів.

Правовою основою виховної роботи Педуніверситету є Конституція України, закони України «Про освіту», «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові акти України, Статут Педуніверситету тощо.

Виховна робота в Пуніверситеті координується відділом виховної роботи. Однією з умов повноцінного виховання студентської молоді Педуніверситету є правильне планування виховної роботи, чітке ведення документації. Виховна робота Педуніверситету здійснюється системно, структурно об’єднана в систему цілеспрямованих заходів, що подаються у вигляді річного, семестрового та поточного плану виховної роботи, яка включає:

  • план виховної роботи інституту, факультетів;
  • плани виховної роботи наставників зі студентами академічних груп;
  • план роботи ради студентського самоврядування інституту, факультетів;
  • план роботи студради гуртожитку;
  • плани роботи добровільних студентських об’єднань інституту, факультетів.

Виховна робота Педуніверситету проводиться з пріоритетних напрямів національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, екологічного виховання і формування здорового способу життя та здійснювалася за такими аспектами: організаційно-методологічне забезпечення; культурно-просвітницька робота та організація студентського дозвілля; соціально-виховна робота; робота органів студентського самоврядування.

Педуніверситет співпрацює з Вінницькою Замостянською районною організацією Товариства Червоного Хреста, з державними установами, громадськими й молодіжними організаціями, культурно-освітніми закладами, адміністративними органами та засобами масової інформації щодо питань виховного процесу: міським та обласним Департаментом освіти, міським та обласним Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, обласною філармонією, управлінням культури міста, Замостянським районним відділом міліції, Вінницьким обласним центром здоров’я, комунальним підприємством Вінницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом, Вінницьким обласним протитуберкульозним диспансером тощо.

Педуніверситет має співпрацю з відділенням кримінальної поліції, службою у справах молоді, з відділами (управлінням) юстиції щодо проведення правового всеобучу серед студентів та батьківської громадськості.

З метою якісного та ефективного виконання наставниками академічних груп своїх професійних обов’язків у Педуніверситеті функціонує Інститут наставників академічних груп.

В Педуніверситеті чотири діючих гуртожитки. Студенти проживають у дво- та тримісних кімнатах. Гуртожитки забезпечені всією необхідною інфраструктурою для належних умов проживання.

Значну роль в активізації духовно-творчого потенціалу студентської молоді нашого вишу відіграють студентські об’єднання, що задовольняють інтереси студентів і є мікросередовищем соціалізації молоді. Основною метою таких осередків є створення умов для дозвіллєвої діяльності і розвитку творчості, самореалізації особистості студентів; задоволення потреб молоді в інтелектуальному, культурному, моральному розвитку; підвищення соціальної активності, рівня культури студентів; ефективне використання творчого потенціалу студентів.

Результативно проводиться робота групи студентів-волонтерів університету, які працюють за програмою «Рівний-рівному». Вони є активними учасниками усіх науково-практичних конференцій, проводять бесіди, читають лекції для студентів, організовують поїздки в дитячі будинки, школи-інтернати, в лікарню до онкохворих тощо. На базі Педуніверситету працює «Школа волонтерства».

В Педуніверситеті функціонує Музейно-просвітницький центр, який є культурно-освітнім і науково-дослідницьким підструктурним підрозділом, що дбає про вивчення, збереження та використання матеріальної і духовної культури, ознайомлення відвідувачів з надбаннями національної і світової історико-культурної спадщини.

Активно діє соціально-психологічна служба відділу виховної роботи шляхом реалізації традиційних напрямів психологічної служби: психолого-педагогічна діагностика, корекційно-розвивальна робота, психологічне консультування, організаційно-методична робота, просвітницька діяльність.

На базі Педуніверситету діючі 6 народних колективів: Народний ансамбль пісні і танцю «Веснянка», жіноча хорова капела, Народний оркестр народних інструментів, мішана хорова капела, Народний аматорський ансамбль танцю «Роза вітрів», Народний фольклорний гурт «Щедрик».

Особливість виховної роботи в Педуніверситеті полягає в проектуванні таких педагогічних методик та технологій, що могли б якнайповніше допомогти студентам зорієнтуватися і самореалізуватися у складній багатогранній соціокультурній ситуації. Виховна робота Педуніверситету передбачає самостійний вибір і використання її суб’єктами доступних для сприйняття різноманітних форм і методів роботи.